Friday, June 21, 2024
More

  สำรวจพบคนวัยทำงานกว่า 70% ลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย หันมาชอปสินค้าสุขภาพมากขึ้น

  รายงานพฤติกรรมด้านการเงินของคนรุ่นใหม่ (23-29 ปี) และคนวัยทำงาน (40-60 ปี) พบมีการหันมาใช้โมบายแบงก์กิ้งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว และอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมถาวร

  3 พฤติกรรมด้านการเงินที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคนิวนอร์มัล

  การสำรวจพฤติกรรมด้านการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ถึงช่วงที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง ผ่านการวิจัยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นการพูดคุยใน Social Media (ข้อมูลของ Kantar และ social listening จาก WISESIGHT)


  พบเทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ 3 พฤติกรรม ได้แก่
  1.พฤติกรรมการใช้งาน Mobile Banking
  2.พฤติกรรมการออมเงิน
  3.พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย
  ซึ่งทั้ง 3 พฤติกรรม มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด เกิดขึ้นในกลุ่มคน 2 วัย คือคนวัยทำงาน 40-60 ปี ซึ่งถือเป็นกว่า 55% ของคนทำงานของประเทศไทย และคนรุ่นใหม่วัย 23-29 ปี

  คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจใช้งาน Mobile Banking สูงขึ้น จนอาจกลายเป็นพฤติกรรมถาวร

  โดยก่อนหน้านี้จะพบว่าคนรุ่นใหม่วัย 23-29 ปี มีพฤติกรรมใช้ Mobile Banking ในอัตราที่สูงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด-19 แต่จากข้อมูลล่าสุดยังพบว่ากลุ่มดังกล่าวให้ความสำคัญกับประสบการณ์การจากการใช้งานโดยรวมมากขึ้น (UX)

  และโปรโมชั่นน่าใช้งานไม่ได้เป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับต้น ๆ อีกต่อไป แต่เป็นความมั่นใจในความปลอดภัย และฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในโซเชียลมีเดียที่ต้องการให้ Mobile Banking สามารถทำธุรกรรมทุกอย่างได้อย่างครอบคลุม และมีขั้นตอนที่ง่าย

  ในขณะที่ 86% ของกลุ่มคนทำงานวัย 40-60 ปี มีแนวโน้มการใช้ Mobile Banking เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อเทียบกับก่อนเกิดการระบาด ที่ยังคงนิยมการไปทำธุรกรรมที่สาขา

  คนวัย 40 ปีขึ้นไป 60% หาข้อมูลเกี่ยวกับการออม การลงทุน และกองทุนมากขึ้น

  การศึกษาข้อมูลด้านการออมเงินยังพบว่า ทั้งคนรุ่นใหม่ และคนทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินมากขึ้น โดย 60% ของคนวัย 40 ปีขึ้นไป บอกหาข้อมูลเกี่ยวกับการออม การลงทุน และกองทุนมากขึ้น ทั้งคนรุ่นใหม่ และคนทำงาน ยอมรับว่าการออมเงินในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ในธนาคาร มีความสำคัญ และเป็นเงินสำรองที่ดีที่สุดในยามฉุกเฉิน

  คนวัยทำงานกว่า 70% หันมาเลือกซื้อสินค้าด้านสุขภาพมากขึ้น

  ทั้งยังพบว่าผู้บริโภคทุกวัย มีแนวโน้มที่จะระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และช่องทางอีคอมเมิร์ซหรือชอปปิงออนไลน์จะถูกพิจารณาเป็นช่องทางที่สนใจมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ที่มีรายงานข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรไปก่อนหน้านี้

  พบว่าจำนวนผู้ใช้บัตรเครดิตที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เฉลี่ยต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นถึง 37% ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ในขณะที่ข้อมูลจากการทำวิจัยพบว่าคนวัยทำงาน และเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการซื้อสูง อย่างกลุ่ม Upper Mass หรือ Mass Affluent กว่า 70% มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า โดยเลือกใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยน้อยลงมาก และหันมาให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าด้านสุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น