Friday, June 14, 2024
More

  กทม.ตั้งเป้าปี 66 ระบบจัดการขยะแปรรูป ต.ค. 62 – ก.ย. 63 เก็บขยะเฉลี่ย 9,520 ตันต่อวัน

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบขยะพลาสติกในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้

  กทม. มุ่งพัฒนาจัดการขยะด้วยแนวคิด Zero waste management

  กรุงเทพมหานคร ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ด้วยแนวคิด Zero waste management หรือขยะเป็นศูนย์ และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อให้ขยะน้อยที่สุด และกำจัดส่วนที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2566 กทม. จะมีระบบกำจัดขยะด้วยการแปรรูป ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ได้แก่ การเผาและนำความร้อนไปผลิตไฟฟ้า การหมักทำปุ๋ย และการจัดการขยะแบบผสมผสาน รวมถึงแยกขยะพลาสติกไปทำ RDF หรือขยะเชื้อเพลิง


  คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดด้วยหลักการ 3 ช

  ขณะเดียวกันยังได้รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน คัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดด้วยหลักการ 3 ช (3 R) ประกอบด้วยการลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมทั้งปรับปรุงรถเก็บขนมูลฝอย ให้มีช่องสามารถเก็บขยะที่นำไปรีไซเคิลและขยะอัตรายออกจากขยะทั่วไปได้

  กทม. จับมือเอกชนจัดจุดรับขยะพลาสติก ตามสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อนำไปรีไซเคิล

  กทม. ยังได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ลดและใช้ประโยชน์จากขยะต้นทาง รวมถึง ร่วมกับบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “วน” เพื่อลดขยะพลาสติกในพื้นที่กทม. โดยตั้งจุดรับขยะพลาสติกชนิดอ่อน ถุง และฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้ว เช่นถุงน้ำแข็ง ฟิล์มหุ่มขวด ถุงขนมปัง ถุงหูหิ้ว ตามสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อนำกลับมาใช้ประโชยน์ โดยมารีไซเคิลให้ได้เป็นเม็ดพลาสติก นำไปทำเป็นถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะทั่วไปที่เข้าสู่ระบบกำจัด

  พบขยะพลาสติกสูงถึง 3,432 ตันต่อวันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19

  สำหรับภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 พบว่าจัดเก็บขยะได้เฉลี่ย 9,520 ตันต่อวัน ลดลง 1,044 ตันต่อวัน หากเปรียบเทียบกับปี 62 เฉลี่ย 10,564 ตัน ลดลงร้อยละ 9.9 จากการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยในเดือนเมษายนที่เป็นช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า สัดส่วนขยะพลาสติก 3,432 ตันต่อวัน หรือร้อยละ 36.6 ซึ่งสูงกว่าภาวะปกติเมื่อปี 62 ร้อยละ 62.2 หรือ 1,317 ตันต่อวัน ในขณะที่มูลฝอยเศษอาหาร ร้อยละ 38.03 หรือ 3,565 ตันต่อวัน ลดลงมาจากภาวะปกติเมื่อปี 62 ร้อยละ 29.96 หรือ 1,525 ตัน

  อย่างไรก็ตามแนวโน้มขยะพลาสติกและเศษอาหาร หลังจากมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม มีสัดส่วนใกล้เคียงกับภาวะปกติเมื่อปี 2562 อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด เพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบจัดการของกทม.ต่อไป