Monday, June 17, 2024
More

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ประเทศไทยมีคริสต์ศาสนสถานรวม 5,789 แห่ง

  ศาสนาคริสต์ถือเป็นหนึ่งใน 5 ศาสนาที่ได้รับการรับรองโดยกรมศาสนา (Department of Religious Affairs) โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งสำรวจโดยองค์กรทางคริสต์ศาสนาในประเทศไทย 3 แห่งอย่าง มูลนิธิอีสตาร์, สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย, และมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย


  พบว่ามีจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของจำนวนประชากร 65,729,098 ล้านคนในประเทศไทย และมีคริสต์ศาสนสถานรวม 5,789 แห่ง เรียกว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมศาสนาหนึ่งของประเทศไทย

  เชียงใหม่อันดับ 1 จังหวัดมีโบสถ์คริสต์มากที่สุดในไทย

  และจังหวัดที่มีโบสถ์หรือศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาคริสต์ มากที่สุด 5 อันดับแรกจะเป็น
  1.เชียงใหม่ 1,016 หลัง
  2.เชียงราย 800 หลัง
  3.กรุงเทพมหานคร 448 หลัง
  4.แม่ฮ่องสอน 428 หลัง
  5.เพชรบูรณ์ 485 หลัง