Monday, June 17, 2024
More

  เผยข้อมูล อุบัติเหตุบนทางหลวง พบ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณทางตรงกว่า 60 %

  กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย สรุปข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  สรุปอุบัติเหตุในเดือนกุมภาพันธ์พบ 1,157 ครั้ง เกิดจากการขับขี่เกินกฏหมายกำหนด

  จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่าการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงพบ 1,157 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 156 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 884 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุจำนวน 1,811 คัน เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 23% ผู้เสียชีวิตลดลง 40% บาดเจ็บลดลง 36% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 23%


  สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 69% หรือ 796 ครั้ง รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 8% หรือ 87 ครั้ง หลับใน 4% หรือ 57 ครั้ง และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% หรือ 52 ครั้ง

  ทางตรงจุดยอดฮิตในการเกิดอุบัติเหตุ

  สำหรับบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณทางตรง 68% หรือ 784 ครั้ง ทางโค้งปกติ 13% หรือ 148 ครั้ง และทางแยกระดับเดียวกัน 8% หรือ 80 ครั้ง

  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 678 คัน หรือคิดเป็น 37% รถยนต์นั่ง 528 คัน หรือคิดเป็น 29% และรถจักรยานยนต์ 226 คัน หรือคิดเป็น 12%

  หากแยกเป็นภาค พบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 24% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20% และภาคใต้ 12%

  นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น – พิมพา จำนวน 42 ครั้ง หากแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า กรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชลบุรี ตามลำดับ

  อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวง ได้มีมาตรการดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง เป็นมาตรการที่สำคัญในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น