Friday, June 21, 2024
More

  สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เตรียมกลับมาเปิดให้บริการออกใบขับขี่ 21 มิ.ย.นี้

  กรมการขนส่งทางบก เตรียมเปิดให้บริการใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

  เผย ผู้จองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือการอบรมที่สำนักงาน ที่เคยได้รับคิววันที่ 16 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64 สามารถเลือกวันเวลาผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue


  คลายล็อกให้บริการออกใบขับขี่ ในสำนักงานขนส่งทุกแห่ง 21 มิ.ย.นี้

  วันนี้ (17 มิ.ย. 64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมได้มากขึ้น ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข

  กรมการขนส่งทางบก จึงคลายล็อกให้บริการออกใบขับขี่ การควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

  สำหรับสำนักงานขนส่งที่มีจำนวนการจองคิวล่วงหน้าจำนวนมาก จะให้บริการผู้จองคิวคงค้างเดิมก่อนเป็นลำดับแรก โดยผู้ที่เคยจองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือกระบวนงานที่มีการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง ที่ได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564

  สามารถเข้าระบบจองคิว เพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:30 น. ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

  โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ รวมถึงการดำเนินการที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งงดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

  ประชาชนที่ไม่เคยจองคิว สามารถเข้าระบบจองคิว รับบริการออกใบขับขี่ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64

  หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อน เข้าระบบจองคิวได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้จองคิว และได้รับคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการได้ตามวัน และเวลาที่นัดหมายตามปกติ พร้อมกันนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

  พร้อมดำเนินการให้บริการออกใบขับขี่ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน ต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

  กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องผ่อนผันการใช้กฎหมายกับผู้ถือใบขับขี่

  และด้วยการบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิว ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม

  โดยสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้

  ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

  กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

  หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน