Thursday, April 25, 2024
More

  10 อาชีพสุดล้ำหน้าทำในยุค 4.0 (สาขา STEM)

  ประเทศไทยกำลังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

  อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มจึงมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี BLT ขอพามาทำความรู้จัก 10 อาชีพสุดล้ำหน้าทำที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอนาคต 


  วิศวกรระบบราง
  ปัจจุบันทั่วโลกหันมาใช้ระบบรถไฟความเร็วสูง ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและพลังแม่เหล็ก มีความเร็วในการเดินรถ ตั้งแต่ 200 – 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  รวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น เหมือนในเครื่องบิน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าไปยังตัวรถไฟ  ปัจจุบันเส้นทางเดินรถไฟในประเทศไทย มีเส้นทางสายหลัก 5 สาย รวม  8,278 กิโลเมตร ซึ่งมีรถตรวจสภาพรางพิเศษสำหรับวิ่งทดสอบรางรถไฟเพียงคันเดียวในประเทศ ขณะที่ประเทศไทยยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านพัฒนาระบบรางอีกจำนวนมาก  วิศวกรระบบรางจึงจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้ ด้วยการออกแบบ ควบคุม และบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง

  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  เรียกว่าเป็นอาชีพมาแรงแซงทุกแขนงในศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว เป็นบุคลากรที่มีความรู้ในวิชาและเทคโนโลยีทางด้าน Cloud Computing, Big Data, Machine Learning, Data Mining, Statistics และ Internet of Things หน้าที่หลักๆ คือ เข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อการนำไปใช้เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ

  นักวิเคราะห์การลงทุน
  เปรียบเสมือนผู้คัดกรองและประมวลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการลงทุน เพื่อให้คำาแนะนำและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุน โดยหน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ฯ คือการค้นหาบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจ ลงทุน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เริ่มจากการออกเยี่ยมชมกิจการและสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หาข้อมูลที่น่าสนใจมาวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม จัดทำาประมาณการงบการเงินและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการจ่ายเงินปันผล เพื่อนำามาสร้างแบบจำาลองทางการเงิน และประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของราคาหุ้นด้วยวิธีต่างๆ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ของผู้ประกอบอาชีพ รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดการ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

  ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา
  ใครชอบดูกีฬา (หรือนักกีฬา) มาทางนี้ เพราะจะได้ออกแบบการฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพนักกีฬ่ ดูแลในทุกด้าน ทั้ง โภชนาการ เทคนิคกีฬา จิตวิทยา ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายนักกีฬาอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์พร้อมที่สุด

  เกษตรกรยุคใหม่
  เป็นอาชีพที่เหมาะกับสายโลคอล รักธรรมชาติ ท้องฟ้า ทุ่งนา ไร่ สวน แต่จะไม่ใช่การกลับไปทำเกษตรแบบวิถีเดิม เพราะเกษตรกรยุคใหม่คือผู้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรม

  วิศวกรเสียง
  จัดการด้านเสียงในกระบวนการและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการอัดเสียง การบันทึกเสียงลงในสื่อต่างๆ ทั้งอะนาล็อกและดิจิทัล งานด้านวิศวกรรมเสียงมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การควบคุมในกระบวนการบันทึกเสียง การเพิ่มคุณภาพเสียง และการกระจายเสียงและการควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการทำงานในห้องสตูดิโอนั้นวิศวกรเสียงมีหน้าที่ในการตัดต่อ ปรับแต่งเสียงโดยวิธีและเทคนิคต่างๆ เพื่อที่จะสามารถสื่อถึงความหมายหรือความต้องการที่ศิลปินต้องการสื่อออกมาให้ได้มากที่สุด

  วิศวกรระบบดาวเทียม
  ดูแล ควบคุม และพัฒนาระบบการทำงานของดาวเทียม

  วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  ออกแบบ พัฒนา วิจัย เพื่อสร้างระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อัตโนมัติ

  นักวิจัยวัสดุนาโน
  คิดค้นและประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์