Thursday, June 20, 2024
More

  รู้จักพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ประโยชน์ที่มีต่อเราและโลก

  “พลาสติก” เป็นวัสดุที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดที่ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นอาหารส่วนใหญ่ที่รับประทาน และเครื่องดื่มจำนวนมากที่ดื่ม ล้วนถูกบรรจุอยู่ภายในภาชนะที่เรียกว่าพลาสติก ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่สร้างมลพิษมากมายให้แก่สิ่งแวดล้อมเช่นกัน ทั้งยังเป็นต่อของปัญหาภาวะเรือนกระจกอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้เราได้ใช้พลาสติกแบบที่ดีต่อทั้งเรา และดีกับโลก จึงได้มีการพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และนำมาใช้งานกันมาขึ้น ซึ่งสำหรับใครที่อาจยังไม่รู้ว่าพลาสติกชีวภาพคืออะไร และมีประโยชน์ต่อเราและต่อโลกมากขนาดไหน เราจะมาบอกให้ได้รู้กัน ที่นี่เลย

  พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพคืออะไร?


  พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ (Biodegradable plastics) เป็นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ (Biobase) สามารถปลูกหมุนเวียนและทดแทนกันได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น (Renewable resource) เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง

  Biodegradable plastics เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ชนิดหนึ่งที่มีกลไกการย่อยสลายทางชีวภาพเกิดขึ้นด้วยกระบวนการเมตาบอลิซึม โดยจุลินทรีย์ที่ปรากฏอยู่ในดิน หรือในสภาวะเชิงพื้นที่ที่มีการควบคุมอย่างถูกต้อง จะสามารถย่อยสลายเศษพลาสติก เพื่อกลับเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติได้ ถึงแม้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะใช้เวลานานกว่าการย่อยสลายทางเคมี แต่จะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมีข้อดีอย่างไรบ้าง?

  1.ลดขยะพลาสติก

  การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่สิ่งแวดล้อมต้องเผชิญอยู่ โดยสามารถย่อยสลายพลาสติกให้กลับเป็นส่วนประกอบของธรรมชาติได้ เช่น กลับเป็นปุ๋ยหรือสารอินทรีย์ในดิน เป็นต้น

  2.ลดการปล่อยสารพิษ

  พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพื่อย่อยสลายพลาสติก โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งช่วยลดการปล่อยสารพิษที่สามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้

  3.ลดการใช้ทรัพยากร

  พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ยังเช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องผลิตวัสดุใหม่เมื่อสามารถใช้พลาสติกที่มีอยู่แล้วและกำจัดได้ในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  4.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เนื่องจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่สะสมขึ้นในสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาสในการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่และการก่อให้เกิดขยะจากพลาสติกในอนาคต

  ทั้งหมดนี้ คือ ที่มาของพลาสติกชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้น เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต และมีศักยภาพในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน