Thursday, June 23, 2022
More

  ธุรกิจประกันชีวิตรุ่ง คนกรุงวางแผนมากขึ้น

  สมาคมประกันชีวิตไทยเผยแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2561 เติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งขายกรมธรรม์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สอดรับเศรษฐกิจของประเทศที่จะขยายตัวดีขึ้นประมาณร้อยละ 3.6-4.6 รวมถึงพฤติกรรมคนเมืองที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของอนาคตมากขึ้น

  ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตปี 60 
  ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจและสนใจในเรื่องของการลงทุน การประกันชีวิต และตื่นตัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ


  นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2560 ยังคงมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 601,724.69 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP ทั้งประเทศ ร้อยละ 3.89 และคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) 9,091 บาท/คน เติบโตขึ้นร้อยละ 5.48 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา


  ขณะเดียวกัน พฤติกรรมคนเมืองที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของอนาคตก็มีมากขึ้น ผลสำรวจเรื่องการออมและการลงทุนของคนกรุงเทพฯ จากเอยูโพลร่วมกับ BLT พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 73.74 มีเงินออม และร้อยละ 26.26 ระบุไม่มีเงินออม โดยร้อยละ 21.75 เลือกที่จะนำเงินไปลงทุน เช่น ซื้อพันธบัตร หุ้น กองทุนรวม และประกันชีวิต

  ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยรายงานการประกันชีวิตการประกันภัยรวมทุกประเภท ปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) พบว่า จำนวนกรมธรรม์ที่ทำใหม่ระหว่างปีมีทั้งหมด 1,844,811 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 517,010 ราย ภาคกลาง 493,599 ราย ภาคเหนือ 248,601 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 430,002 ราย และภาคใต้ 155,599 ราย ทั้งนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 143,476.335 ล้านบาท

  ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนั้น ตัวแทนประกันชีวิต ยังคงเป็นช่องทางหลักและช่องทางสำคัญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย ณ สิ้นปี 2560 มีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้มากเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 49.20 ด้วยเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 296,046.92 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.08

  อันดับ 2 ช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคาร ร้อยละ 44.90 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 270,183.40 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.17 อันดับ 3 ช่องทางการจำหน่ายผ่านการตลาดแบบตรง ร้อยละ 2.45 เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 14,752.34 ล้านบาท เติบโตลดลง ร้อยละ 0.78 และช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ เช่น การขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกร้อยละ 3.45 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 20,743.37 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11.03 ตามลำดับ

  ปี 61 สดใส บมจ. มุ่งขายออนไลน์
  สำหรับแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2561 สมาคมประกันชีวิตไทยคาดว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 4-6 โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากเศรษฐกิจของประเทศที่จะขยายตัวดีขึ้นประมาณร้อยละ 3.6-4.6 จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัว และแรงขับเคลื่อนภายในประเทศจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการบริโภคของภาคเอกชน ทำให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนดีขึ้นส่งผลให้มีการกระจายรายได้ ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของอนาคต รวมถึงมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ

  โดยกรมสรรพากรได้ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวน 15,000 บาท ซึ่งเมื่อนำมารวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดที่ 100,000 บาท นับเป็นแรงจูงใจสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

  ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย ระบุว่า ปี 2561 ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้มจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการวางแผนเกษียณอายุ อันเนื่องมาจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือเงินได้ประจำ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งเหมาจ่าย ความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆ เนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาลที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี

  นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนและการประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น แบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังมีบทบาทต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็นับเป็นโอกาสดีที่ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยหลาย บมจ.ได้มีการขยายช่องทางการขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการทำธุรกรรมด้วยความสะดวก รวดเร็วขึ้น

  ด้าน นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีเบี้ยประกันภัยใหม่จากแบบประกันหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า มีการเพิ่มจำนวนตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “Make a Change เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง” มีการดึงกลยุทธ์หลักที่สำคัญมาผลักดันให้เกิดพัฒนาการต่างๆ ตั้งแต่ภายในองค์กร มุ่งมั่นสู่การช่วยเหลือลูกค้าภายนอกด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ โดยมีแผนพัฒนาช่องทางการขายเดิม ขยายช่องทางใหม่ อาทิ การเพิ่มยอดขายในช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

  ด้าน นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมาเจนเนอราลี่ประกันภัยมีอัตราเติบโตสูงถึง 26% มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 954 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรวมพลังของตัวแทนและนายหน้าที่มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง โดยทิศทางธุรกิจฯ ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นของปีนี้ จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนธุรกิจ SME รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ที่จะพัฒนาความคุ้มครองให้มากยิ่งขึ้นรับเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงในขณะนี้

  อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจประกันชีวิตไทยจะมีอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ด้วยการแข่งขันของภาคธุรกิจอันดุเดือด จากการออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตจากภาครัฐเสมอมา แต่ประชาชนก็ต้องแลกด้วยเบี้ยประกันที่สูงขึ้น อย่างการถูกปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี เพื่อสภาพคล่องและความยั่งยืนของกรมธรรม์ แต่หากมีการเพิ่มมาตรการที่ช่วยให้ประชากรมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพระยะยาว เพราะเมื่อประชากรมีสุขภาพดี สามารถพึ่งตนเองได้ ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพก็จะเพิ่มขึ้นช้าลง 


  นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
  “ปี 2561 ธุรกิจประกันภัยจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการวางแผนเกษียณอายุ และจากการที่ผู้บริโภคได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็นับเป็นโอกาสดีที่ทำให้ธุรกิจประกันชีวิตเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยได้พัฒนาช่องทางการขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับช่องทางการขายนี้ เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”

  นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 
  “แผนปีนี้บริษัทฯ จะเน้นยกระดับการดำเนินงานและบริการให้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ แบบ One-stop Service รวมถึงได้พัฒนานวัตกรรม เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้น พร้อมกับการพัฒนาระบบบริการลูกค้า และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น แอปพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าและตัวแทน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”

  [English]
  Growing Life Insurance Business Attributed to Bangkok Residents’ Higher Financial Literacy

  The Thai Life Assurance Association (TLAA) expects the country’s insurance business to continue growing in 2018 as policy subscriptions through digital platforms are set to become the main focus while Thailand’s GDP is projected to grow 3.6%-4.6% and city dwellers appear to be more aware of the importance of financial planning and risk management.

  TLAA revealed that the life insurance sector in 2017 recorded a total of 601.72 billion baht worth of premiums, which represented a 5.89% year-over-year increase. Considering this as a proportion of Thailand’s GDP, premiums for life insurance in the past year stood at 3.89% while the insurance density was equivalent to 9,091 baht per person – a 5.48% on-year rise.

  A recent survey by AU Poll and BLT Magazine shows 73.74% of Bangkok residents have savings and 21.75% of them have opted for investment in bonds, securities, mutual funds and life insurance policies.

  The Office of Insurance Commission (OIC) also reported that there were 1.84 million new life insurance policies issued during January and June 2017. Out of this, 517,010 policies were issued for Bangkok subscribers, 493,599 policies were for northern subscribers, 248,601 policies were for northeastern subscribers and 155,599 policies were for southern subscribers.

  In 2018, TLAA projects the business to grow 4%-6%, on the back of the continued economic expansion at an estimated rate of 3.6%-4.6% due to a more promising global economic outlook and an expected improvement in domestic economic factors, such as exports, tourism, public and private investment and private consumption.

  The association also noted that life insurance companies will likely roll out new products to meet various needs of consumers, especially when Thailand is stepping closer to the state of an aging society.