Thursday, June 23, 2022
More

  กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด! ตรวจรถตู้-รถแท็กซี่หมดอายุ

  ขนส่งฯ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะทั้ง 2 ประเภท ที่ครบกำหนดอุยการใช้งาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่าฝืนโดนปรับไม่เกิน 1,000 บาท และปลดป้ายทะเบียนทันที

  โดยนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ขบ.ได้ส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ อย่างเข้มข้นจริงจังทันที พร้อมติดตามสถานการณ์บริเวณจุดจอดรอขึ้นรถตู้โดยสารเพื่อให้การเดินรถมีเพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร โดยเฉพาะกรณีฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารสาธารณะครบกำหนดอายุ 10 ปี และรถแท็กซี่ครบกำหนดอายุ 9 ปี นำมาวิ่งให้บริการประชาชน


  ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 จากการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะและรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร รวม 25,473 คัน พบการกระทำความผิดรวม 1,769 รายแบ่งเป็น
  – การให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 10,766 คัน พบการกระทำความผิด จำนวน 763 คัน โดยความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปกรณ์ ขณะที่ความไม่มั่นคงแข็งแรง พบ 36 คัน แต่ไม่พบการฝ่าฝืนนำรถตู้ครบกำหนดอายุการใช้งาน 10 ปีมาให้บริการ
  – การให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 14,707 คัน พบการกระทำความผิด 1,006 คัน ในจำนวนนี้เป็นการฝ่าฝืนนำรถแท็กซี่ครบกำหนดอายุการใช้งานเกิน 9 ปี มาให้บริการ จำนวน 93 คัน ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย

  นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีรถตู้ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานแล้วทั้งสิ้น 813 คัน ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นรถตู้คันใหม่แทนรถตู้คันเดิมที่หมดอายุ 374 คัน และเปลี่ยนเป็นรถโดยสารมาตรฐานใหม่ (มินิบัส) จำนวน 140 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและยกระดับระบบรถโดยสารสาธารณะ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากสภาพรถเก่าเครื่องอุปกรณ์ชำรุดมีการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง

  พร้อมแนะนำประชาชนสังเกตรถแท็กซี่ก่อนเลือกใช้บริการ โดยสภาพตัวรถภายนอกต้องมั่นคงแข็งแรง สำหรับหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีรถแท็กซี่นิติบุคคล ที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน คือ หมวด “ท” ได้แก่ ทศ, ทษ, ทส, ทห และ ทฬ และหาดเป็นรถแท็กซี่บุคคลธรรมดาสีเขียว-เหลือง หมวด “ม” ได้แก่ มฉ มช มฎ 1มก 1มข และ 1 มค

  ส่วนรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว กรณีแท็กซี่บุคคลธรรมดาสีเขียว-เหลือง ได้แก่ หมวด ทจ มก มข มค มง และ มจ ส่วนแท็กซี่นิติบุคคลที่ครบอายุแล้ว ได้แก่ หมวด ทฉ ทต ทท ทธ ทน ทพ ทม ทย ทร ทล ทว

  ทั้งนี้หากผู้ขับรถแท็กซี่ที่นำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6(1) ประกอบมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องปลดป้ายทะเบียนออกทันที หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่ง ทางบก กล่าวในที่สุด