Thursday, June 23, 2022
More

  ขยายเวลาฟรีวีซ่า VOA นักท่องเที่ยวจาก 21+1 ประเทศ จนถึง 30 เม.ย. 62

  หน่วยงานรัฐขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ VISA ON ARRIVAL (VOA) สำหรับนักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ และ1 เขตเศรษฐกิจ ออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 62 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาในเทศกาลสำคัญของไทย เช่น ตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

  โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สมาคม-ชมรม และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ได้มีการเตรียมแผนรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น จากการขยายเวลา มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL : VOA) หลัง ครม. มีมติเห็นชอบ สำหรับนักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ จากเดิมกำหนดสิ้นสุด วันที่ 13 ม.ค. 62 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 62


  ซึ่งนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ว่ามาตรการดังกล่าวทำจะให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยววางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และพำนักในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศผ่านเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ครอบคลุมช่วงเวลาในเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลตรุษจีนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง

  สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงขยายเวลามาตรการ VOA นี้ จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกันในการช่วยลดสภาวะการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว

  นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางการจัดระเบียบเรือสปีดโบ๊ท ที่รองรับนักท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ เช่น การจัดทำประวัติผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล การจัดทำระบบศูนย์ ควบคุม/สั่งการประจำจังหวัดทุกจังหวัด การจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในพื้นที่ทางทะเลที่ใกล้จุดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

   รวมทั้งจัดทำระบบเก็บฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยว และการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ DATA BASE จากนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่แต่ละจังหวัด เพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวต่อไป

  ทั้งนี้จากมาตรการดังกล่าวที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มถึง 1.03 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 70.44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และพบว่าในหลายๆด่าน เช่น ด่านสุวรรณภูมิ มีอัตรานักท่องเที่ยงเพิ่มขึ้นถึง 173%, ด่านดอนเมืองเพิ่ม 143% และด่านภูเก็ต 128% อย่างไรก็ตามคาดว่ามาตรการนี้จะส่งผลให้รัฐสูญรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2,140 ล้านบาท แต่จะมีรายได้จากการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 6,420 ล้านบาท