Saturday, July 20, 2024
More

  ชวนคนไทยตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ก่อนเข้าคูหา

  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใกล้จะถึงนี้ ปลัดกทม. ชวนไทยตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ก่อนเข้าคูหา และพกบัตรฯ ไปใช้สิทธิ “เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดีเข้าสภา" ทั้งในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 และวันเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค. 62

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 62 รวมทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำหนดวันลงคะแนนฯ ในวันที่ 17 มี.ค. 62 นี้ ถือว่ามีความสำคัญต่อคนไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ต้องไปทำหน้าที่เลือกบุคคลเป็นผู้แทน เพื่อทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ


  ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือถ้าแปลงสัญชาติมาต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง คือ ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 24 มี.ค. 44 รวมทั้งต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

  โดยผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และต้องมีรูปถ่ายรวมทั้งเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสสปอร์ต) เป็นต้น เพื่อไปแสดงตนใช้สิทธิ ณ สถานที่เลือกตั้งด้วย

  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562  มีการแบ่ง ส.ส. เป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ซึ่งทั่วประเทศมีเขตการเลือกตั้งทั้งสิ้น 350 เขต มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครฯ ทั้งสิ้น 81 พรรค และมีผู้สมัครฯ รวมกว่า 11,000 คน
  2. ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครฯ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วมีสิทธิส่งผู้สมัครฯ แบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละ 1 บัญชี จำนวนผู้สมัครฯ บัญชีละ ไม่เกิน 150 คน  

  ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเขตการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 30 เขต มีผู้สมัครฯ รวมกว่า 900 คน จากพรรคการเมือง จำนวน 51 พรรค ซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ของการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยที่มีจำนวน พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

  จึงขอให้ให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิฯ หาข้อมูลหมายเลขผู้สมัครที่แต่ละคนตั้งใจจะไปลงคะแนนให้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกของผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่ง กกต. กำหนดให้ปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละเขตการเลือกตั้ง  เพียง 1 ชุดในลักษณะซ้อนทับกันเป็นปึก ซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ เว็บไซต์ กกต. www.ect.go.th หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Vote ของ กกต. ซึ่งมีทั้งระบบ Android และ ios โดยระบบ Android ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote สำหรับ ios ดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th&mt=8

  ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 62 รวมทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำหนดวันลงคะแนนฯ ในวันที่ 17 มี.ค. 62 นี้ ถือว่ามีความสำคัญต่อคนไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ต้องไปทำหน้าที่เลือกบุคคลเป็นผู้แทน เพื่อทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

  สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือถ้าแปลงสัญชาติมาต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง คือ ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 24 มี.ค. 44 รวมทั้งต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

  โดยผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และต้องมีรูปถ่ายรวมทั้งเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสสปอร์ต) เป็นต้น เพื่อไปแสดงตนใช้สิทธิ ณ สถานที่เลือกตั้งด้วย