Saturday, March 2, 2024
More

  อุโมงค์สัตว์ข้ามแห่งแรกของไทย บนทางหลวงหมายเลข 304 เปิดใช้ 9 มี.ค.นี้

  ทางเชื่อมต่อผืนป่า หรืออุโมงค์สัตว์ข้ามแห่งแรกของประเทศไทย บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย เป็นทั้งอุโมงค์ให้รถวิ่งลอดผ่าน และทางเชื่อมระหว่างผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าด้วยกัน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมของมนุษย์ และไม่ทำลายวิถีชีวิตของสัตว์ป่า 

  โครงการสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) ระยะทาง 3.45 กิโลเมตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 340 ที่กรมทางหลวงได้ออกแบบให้เป็นอุโมงค์คู่  2 แห่ง คู่แรกยาว 250 เมตร  และคู่ที่ 2 ยาว 180 เมตร มีช่องจราจร ขาไป 2 ช่อง และขากลับ 2 ช่อง โดยถมดินด้านบนเชื่อมระหว่างผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถข้ามฝั่งไป-มาได้  และก่อสร้างเป็นสะพานสูงยกระดับอีก 3 จุด เพื่อยกระดับให้รถวิ่งบนสะพาน ส่วนด้านล่างให้สัตว์ป่าสามารถเดินลอดทางหลวงได้ อันเป็นการช่วยอนุรักษ์ และส่งเสริมระบบนิเวศ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของผืนป่า  มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และถือเป็นอุโมงค์สัตว์ข้ามแห่งแรกของประเทศไทย

  สำหรับในส่วนของทางหลวงหมายเลข 304 จะเป็นทั้งเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน เป็นเส้นทางสายหลักที่รองรับการขนส่งสินค้าจากภาคอีสานสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้งจะเป็นเส้นทางที่สร้างความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยยิ่งขึ้น


  ซึ่งกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงที่ผ่านพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เชื่อมต่อไปยัง จ.นครราชสีมา ยังมีบางช่วงเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ มีสภาพเป็นคอขวด อีกทั้งยังต้องรองรับการจราจรที่หนาแน่น มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

  โดยกรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงคมนาคมที่สำคัญ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงบรรจุเส้นทางสายนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างขยายทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งสายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2538 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นบริเวณ กม.191+860 ถึง กม.195+310 และบริเวณ กม.207+760 ถึง กม.233+269 ระยะทางรวมประมาณ 19 กิโลเมตร ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อของสองอุทยานผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เมื่อปี 2548


  ต่อมากรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษา สำรวจและออกแบบทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกช่วงดังกล่าว รวมถึงให้ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางนี้ได้

  ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการฯ ช่วงทางเชื่อมผืนป่าแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้เส้นทาง ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของสัตว์ป่า รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์เคียงคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดองค์ความรู้ในด้านการเชื่อมต่อผืนป่าหรือทางสัตว์ข้ามแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดจนระบบการดูแลรักษาภายในอุโมงค์ด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเส้นทางอื่นๆ ที่ผ่านพื้นที่ผืนป่าอนุรักษ์ได้