Tuesday, July 16, 2024
More

  5 ขั้นตอนที่ต้องทำ!! ในวันเลือกตั้ง

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติวิธีการ และขั้นตอนการได้มาซึ่ง ส.ส. ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แต่ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก และสามารถสรุปเป็นลำดับขึ้นได้ 5 ข้อ

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า  การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญ ซึ่งประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยต้องไปทำหน้าที่ของตน ในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งดูแลการบริหารงบประมาณของประเทศ


  ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติวิธีการ และขั้นตอนการได้มาซึ่ง ส.ส. ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แต่ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก ซึ่งพอสรุปเป็นลำดับขั้นได้ ดังนี้
  1.เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางไปถึงสถานที่เลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ และจดจำลำดับที่ของตนในบัญชีรายชื่อฯ ไว้ (ลำดับที่อาจเปลี่ยนแปลงจากจดหมายที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นส่งไปยังเจ้าบ้านแต่ละหลัง เนื่องจากอาจมีการเพิ่ม – ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)
  2.ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าพนักงานเลือกตั้ง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรฯ หมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
  3.รับบัตรเลือกตั้ง  โดยลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตรเลือกตั้ง
  4.ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
  5.ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

  โดยปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กระบวนการ 5 ขั้นตอนง่ายๆ นี้ จะทำให้ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกคนดี เข้าไปเป็นผู้แทนในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนร่วมทำหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ