Thursday, May 30, 2024
More

  กทม. เตรียมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

  นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต ทำการสำรวจ และตรวจประเมินสุขลักษณะของห้องน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

  โดยทำการสำรวจห้องน้ำสาธารณะภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 37 แห่ง ซึ่งมีทั้งสิ้น 71 จุด พบว่า ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 53 จุด คิดเป็นร้อยละ 74.65 และไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 18 จุด คิดเป็นร้อยละ 25.35 ปัญหาส่วนใหญ่พบว่า ไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับเช็ดฝารองนั่ง ฝาชักโครกชำรุด และไม่มีถังขยะ ประกอบกับมีชาวต่างด้าว รวมถึงคนเร่ร่อนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก


  ในส่วนของห้องน้ำสาธารณะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ทำการสำรวจ จำนวน 274 แห่ง พบว่า ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 213 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.74 และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.26 โดยพบปัญหาคือ งบประมาณในการบำรุงดูแลรักษาไม่เพียงพอ บางโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด และบางโรงเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำที่ไม่ถูกวิธี

  ขณะที่ห้องน้ำวัด ซึ่งได้ทำการสำรวจ จำนวน 312 แห่ง ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 196 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.82 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.18 โดยสภาพปัญหาส่วนใหญ่พบว่า โครงสร้างห้องน้ำมีการออกแบบที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีผู้ดูแลประจำ ซึ่งปกติพระภิกษุ และสามเณรภายในวัดจะทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดกันเอง และห้องน้ำภายในวัดมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

  ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจห้องน้ำสาธารณะใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า และกลุ่มห้องน้ำริมทาง พบว่ามีห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 5,592 แห่ง และได้ทำการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 3,136 แห่ง ตามเกณฑ์ฯ ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 2,329 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.27 และไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 807 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.73

  จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำการออกแบบห้องน้ำที่เป็นมาตรฐานให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงในกรุงเทพมหานคร รวมถึงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาห้องน้ำในสถานที่ของตนเอง

  และหากหน่วยงานภาคเอกชนมีความประสงค์จะเข้าร่วมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย ต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป