Friday, July 19, 2024
More

  เปิดคลินิกแก้หนี้ 2 เพิ่มลูกหนี้ Non-bank ร่วมโครงการได้ ดีเดย์ 15 พ.ค. นี้

  คนไทยเป็นหนี้เร็ว-นาน-มากขึ้น ผุดคลินิกแก้หนี้ระยะ 2 ช่วย
  แม้ที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนไทยจะค่อนข้างทรงตัว แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 77.8 ต่อ GDP หรือร้อยละ 114.6 ต่อรายได้ประชาชาติ (ณ ไตรมาส 3 /2561) โดยถือเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค

  ประกอบกับข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่า คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น นานขึ้น และมากขึ้น โดยคนไทยอายุ 30 ปี จำนวนกว่า 50% มีหนี้จากสินเชื่ออุปโภค หนี้บัตรเครดิต ขณะที่ 1 ใน 5 ของคนเป็นหนี้เสียกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ช่วงอายุ 29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงานและอยู่ในช่วงสร้างรากฐานครอบครัว อีกทั้งคนอายุปลาย 20-30 ปี มีปริมาณหนี้ต่อหัวเร่งขึ้น และยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดอายุการทำงาน ที่สำคัญระดับหนี้ไม่ได้ลดลงแม้จะเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ สะท้อนถึงปัญหาความมั่นคงในชีต ซึ่งค่ากลางของหนี้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาทในปี 2553 มาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทในปี 2559
  นอกจากนี้ คนที่ติดอยู่ในวงจรหนี้เสียมีกว่า 3 ล้านคน หรือ 16% มีสถานะค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งต้องถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงถามหรืออยู่ระหว่ากระบวนการทางกฎหมาย


  เมื่อต้องติดอยู่ในวงจรหนี้สินที่ล้นพ้นตัว หรือเป็นหนี้เสีย สมาคมธนาคารไทย, สมาคมธนาคารนานาชาติ, บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท (SAM) และธนาคารแห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกันจัด โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ คลินิกแก้จน (Debt Clinic) ข้ึน เพื่อช่วยให้ผู้เป็นหนี้ที่มีปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน มีโอกาสปลดภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายคลินิกแก้หนี้ อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (One Stop Service) ซึ่งเริ่มนำร่องเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

  โดยมี SAM ทำหน้าที่ตัวแทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับชำระหนี้ ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกหนี้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม เพื่อที่จะไม่ก่อภาระหนี้สินเกินตัวอีกในอนาคต

  ลูกหนี้ Non-bank เฮ คลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 เข้าร่วมได้
  จากข้อมูลเดือนเมษายน 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการในระยะที่ 1 จำนวน 44,600 ราย โดยในจำนวนนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ (Counselling) และมีลูกหนี้ประมาณ 1,500 ราย ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ รวมทั้งมีลูกหนี้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นและออกจากโครงการจำนวน 16 ราย นอกจากนี้ มีการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ พนักงานของบริษัท หน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ กว่า 2,200 คน จึงได้สานต่อโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2

  คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่สำคัญ มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งปกติการปรับโครงสร้างหนี้จะทำได้ยาก เนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละรายมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน และลูกหนี้จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง โดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นหน่วยงานกลางที่เจรจากับลูกหนี้แทนเจ้าหนี้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนรายย่อยมีโอกาสแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ และสามารถหลุดจากวงจรหนี้

  ทั้งนี้ โครงการนำร่องในระยะแรกครอบคลุมเฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ในระยะที่ 2 จึงได้ขยายขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของของธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือ Non-bank ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากลูกหนี้ของ Non-bank มีจำนวนกว่า 80% ของทั้งหมด โดยมีผู้ประกอบการ Non-bank 19 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ที่ร่วมโครงการอยู่แล้ว จะทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

  คุณณญาณี เผือกขำ ประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะมีภาระการผ่อนชำระคืนต่อเดือนที่น้อยลง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนและคงที่ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ โดยสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้มีโอกาสผ่านพ้นวิกฤติทางการเงินไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหายิ่งรุนแรงขึ้น โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว


  มุ่งลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างเต็มที่
  นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ทำหน้าที่หน่วยงานกลางเชื่อมโยงลูกหนี้รายย่อยกับเจ้าหนี้ธนาคารหลายแห่ง ให้สามารถหาทางออกในการแก้ปัญหาหนี้สินร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ พนักงานของบริษัท หน่วยงานราชการ และเอกชนต่าง ๆ กว่า 2,200 คน

  สำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการ Non-bank 19 แห่ง จะช่วยให้เป็นกลไกแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรมากขึ้น โดย SAM ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ให้ คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สิน การพัฒนาระบบงาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ คือ Line official account – debt clinic by SAM ซึ่งจะทำให้การติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการกับ SAM ทำได้ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ SAM ยังจัดโครงการพบกันวันหยุดกับโครงการคลินิกแก้หนี้ เปิดบริการในวันเสาร์ที่ 11, 18 และ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สิ่งที่ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมความรู้และสร้างวินัยทางการเงินที่ดี โดยในปีนี้จะมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน

  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
  ในส่วนของคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระ รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ถูกดำเนินคดี หรือ ถูกดำเนินคดีอยู่แต่ต้องยังไม่มีคำพิพากษา เป็นหนี้เสีย คือไม่ได้ชำระหนี้หรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่เรียกว่า Non Bank ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งไม่ถูกดำเนินคดี หรือถูกดำเนินคดีอยู่ แต่ต้องยังไม่มีคำพิพากษา

  โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมโครงการ คือ ไม่ถูกทวงถามจากเจ้าหนี้หลายราย แก้ไขหนี้หลายรายได้ครบ จบในที่เดียว ทำสัญญาแก้หนี้เพียงฉบับเดียว ผ่อนสบายๆ ตามตารางชำระหนี้ ผ่อนได้ยาวๆ ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4-7% ต่อปี และไม่ก่อหนี้เพิ่ม ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ

  สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บริหาร สินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด (SAM) โทรศัพท์ 0 2610 2266 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com