Monday, July 22, 2024
More

    รัฐร่วมเอกชนปั้นหลักสูตรสนุกวิทย์ฯ มุ่งพัฒนาเยาวชนและยกระดับการศึกษาไทย

    Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ที่มุ่งยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ และยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) ครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคลากรทั่วประเทศ

     


    ขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มทักษะและคุณภาพของแรงงาน สะเต็มศึกษาจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหล่อหลอมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังคนแห่งอนาคต ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงในระยะยาว