Sunday, April 21, 2024
More

  สานตะกร้า เลี้ยงไก่ไข่ โครงการสร้างอาชีพคนพิการ จ.อุดรธานี

  ในประเทศไทยมีประชากรผู้พิการอยู่ประมาณ 3.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 5.5% ของประชากรประเทศ แม้ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมต่อผู้พิการ ออกพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี 2550 โดยกำหนดไว้ในมาตรา 33, 34 และ 35 คือ ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คนต่อพนักงาน 100 คน, จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ยังมีหน่วยงานไม่มากนักที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้พิการ  สำหรับสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี เกิดจากการรวมตัวกันของผู้พิการในจังหวัด นำโดย ธันย์ชนก นามวงศ์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมาแต่กำเนิด ที่ต้องการสร้างอาชีพให้ผู้พิการและให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเอง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 800 คน แบ่งเป็นผู้พิการ 90% และ อีก 10% คือจิตอาสา
  โดยเริ่มสร้างอาชีพจากศักยภาพของคนและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อย่างสานตะกร้า เย็บผ้า ทำรองเท้า รวมถึงทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว เลี้ยงไก่ ซึ่งแต่ละหน้าที่จะแบ่งตามความสามารถของผู้พิการแต่ละคน เช่น ผู้พิการทาง การเคลื่อนไหวสานตะกร้า, ผู้พิการทางสติปัญญาเก็บลวดลายในผ้าไทย, ผู้พิการทางการได้ยินเลี้ยงไก่ ปลูกข้าว เป็นต้น ซึ่งเมื่อทุกคนมาอยู่รวมกัน ต่างเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เพราะเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน มากกว่าที่ผู้พิการเข้าไปทำงานรวมกลุ่มกับคนร่างกายปกติ  ด้านภาคธุรกิจในประเทศไทยที่เห็นถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมผู้พิการและมีการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ อย่างบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ปัจจุบันมีแรงงานผู้พิการเป็นพนักงานประจำ 770 คน ล่าสุด ให้การสนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ มาตรา 35 ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 5 โรง พร้อมไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 2,500 ตัว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำ ให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว พร้อมสนับ- สนุนพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่จัดจำหน่าย ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ แก่คนพิการที่เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน กว่า 170,000 บาทต่อเดือน  นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท เซ็นทรัล รีเทล  คอร์ปอเรชั่นจำกัด  (มหาชน) เปิดเผยว่า นอกจากนี้เรายังสนับสนุนโครงการสานตะกร้า โดยส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย อีกทั้งยังให้ทีมดีไซเนอร์เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัย และนำเข้ามาจัดจำหน่ายในร้าน Good Goods เพื่อเป็นการขยายตลาด เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้พิการจำนวน 10 คน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 60,000 บาทต่อเดือน จากเดิมที่มีรายรับไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นถึง 3 ปีซ้อน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทำเพื่อสังคม และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างประโยชน์ และยกระดับคุณภาพคนพิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  


  ธันย์ชนก นามวงศ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
  "เมื่อก่อนเราทำงานขายลอตเตอรี่ เพราะคนพิการมีอาชีพให้เลือกไม่มากนัก แต่พอมีโอกาสได้เรียนที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ปัจจุบันจบหลักสูตรปริญญาโท เราจึงออกมาสร้างสมาคมคนพิการที่บ้านเกิด สร้างอาชีพให้คนพิการ เพราะอยากให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่อายที่เกิดมาเป็นคนพิการ"


  สวย สายสิล อายุ 42 ปี ผู้พิการทางการได้ยิน
  "เริ่มเข้ามาอยู่สมาคมฯ ได้ประมาณ 10 ปีแล้ว จากการชักชวนของคุณจิ๊บ (ธันย์ชนก นามวงศ์) ก่อนหน้านี้ทำนาอยู่บ้าน เพราะจบแค่ ม.3 แต่พอเข้ามาที่สมาคมฯ ชีวิตเราพัฒนาขึ้น มีรายได้จากการทำงาน เลี้ยงไก่ เก็บไข่ ได้มาอยู่ร่วมกันกับคนพิการแบบเดียวกันทำให้เราได้เข้าใจกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข"