Thursday, June 23, 2022
More

  ครม. ผ่านร่างกฎกระทรวงฯ จัดสวัสดิการสังคมให้คุณแม่วัยรุ่น

  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม. มีมติผ่านร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ…… เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกัน และการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  เนื่องจากปัจจุบัน ในสังคมไทยขณะนี้มีปัญหาคุณแม่วัยรุ่นสูง โดยในปี 2561 พบวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี เฉลี่ยคลอดบุตร 119 คน/วัน ซึ่งเฉพาะกลุ่มอายุ 15 – 19 ปีมีอัตราการคลอดบุตรสะสมที่ 70,000 ราย ซึ่งหากแม่วัยรุ่นไม่ได้รับการดูแลที่ดีก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ซ้ำ โดยจากข้อมูลพบว่า วัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี มีการตั้งครรภ์ซ้ำถึง 6,543 คน แม้ว่าจะมี พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 แต่กลับพบว่ายังมีแม่วัยรุ่นถูกให้ออกจากการศึกษา ทั้งที่มีกฎหมายคุ้มครองว่าแม้ว่าเด็กวัยรุ่นจะตั้งครรภ์ก็ต้องได้รับการศึกษาต่อ


  โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมและให้บริการด้านต่างๆ แก่แม่วัยรุ่น ดังนี้
  1. กำหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการฝึกอาชีพ หรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่แม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจ และความถนัด
  2. กำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผู้ประสงค์ที่จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็นการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้
  3. กำหนดให้มีการบริการให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำแก่วัยรุ่นและครอบครัว จัดหาที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

  นอกจากนี้ร่างกฎกระทรวงฯ ยังได้กำหนดการทำงานเชิงรุก โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวัง

  ทั้งนี้ ครม. ได้กำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา