Tuesday, April 23, 2024
More

  พร้อมก่อนสอบ TPAT 3 ก้าวแรกสู่เส้นทางสายวิศวะ!

  สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต การสอบ TPAT 3 เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ไขประตูสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ การสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ หรือ TPAT 3 ออกแบบมาเพื่อประเมินศักยภาพและความถนัดของนักเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

  TPAT 3 คืออะไร?


  TPAT 3 ย่อมาจาก Thai Professional Aptitude Test 3 เป็นการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบมาเพื่อประเมินศักยภาพและความถนัดของนักเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

  • เนื้อหาการสอบ 5 ด้าน ดังนี้
   • ฟิสิกส์ (30 ข้อ) เช่น เรื่องเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่, พลังงาน, คลื่น, ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
   • เคมี (30 ข้อ) เช่น เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอม, พันธะเคมี, สารละลาย, สมดุลเคมี, เคมีอินทรีย์
   • ชีววิทยา (30 ข้อ) เช่น เรื่องเกี่ยวกับเซลล์, โครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต, พันธุกรรม, นิเวศวิทยา, วิวัฒนาการ
   • ดาราศาสตร์ (30 ข้อ) เช่น เรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์, ดาวเคราะห์, ดวงดาว, กาแล็กซี, จักรวาล
   • เทคโนโลยีและวิศวกรรม (30 ข้อ) เช่น เรื่องเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์, กลศาสตร์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการสื่อสาร

  โดยจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40-50 คะแนน ซึ่งคะแนนที่ใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะ

  ทำไม TPAT 3 จึงสำคัญ?

  คะแนน TPAT 3 มีผลต่อการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบที่ 3 และรอบที่ 4 (รับตรง) จึงเป็นดัชนีสำคัญที่บ่งบอกถึงศักยภาพของนักเรียนในการเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

  การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ TPAT 3

  1. ศึกษาแนวข้อสอบและรูปแบบการสอบ

  เริ่มจากการหาโหลดข้อสอบเก่ามาลองทำเพื่อจับแนวทางและประเมินความรู้ของตัวเอง การฝึกฝนการทำโจทย์ประเภทต่าง ๆ เช่น การคำนวณ การวิเคราะห์กราฟ การตีความข้อมูล จะทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเนื้อหาส่วนไหนที่ออกสอบบ่อย

  2. ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเลือกดูจากแนวข้อสอบและเน้นทบทวนเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยใน TPAT 3 จดสรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อทบทวน

  3. ฝึกฝนการทำโจทย์

  ฝึกฝนการทำโจทย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นประจำ โดยหาโจทย์จากแหล่งต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น หนังสือเตรียมสอบ เว็บไซต์ หรือคอร์สเรียนออนไลน์ ซึ่งการฝึกฝนจะช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ ได้อย่างแม่นยำ

  4. บริหารเวลา

  นอกจากการทำข้อสอบแล้ว ยังควรฝึกฝนการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ TPAT 3 เพราะมีเวลา 3 ชั่วโมงสำหรับ 150 ข้อ หากทำไม่ทันต่อให้ตอบถูกก็ไร้ความหมาย จึงควรฝึกทำข้อสอบให้คล่องภายในเวลาที่กำหนด

  5. พักผ่อนให้เพียงพอ

  ห้ามมองข้าม! การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญก่อนวันสอบจะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและพร้อมสำหรับการสอบ

  การเตรียมตัวอย่างดีและทบทวนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ TPAT 3 และก้าวเข้าสู่เส้นทางสายวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ