Tuesday, April 23, 2024
More

  องค์กรช่วยเหลือสังคม ผู้ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืน

  หากพูดถึงองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปข้างหน้า คงมีชื่อองค์กรมากมายหลายประเภทเกิดขึ้นในความคิด และหนึ่งในองค์กรที่เปรียบเสมือนเป็นกระบอกเสียงและทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยเหลือผู้คน นั่นก็คือ ‘องค์กรช่วยเหลือสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร’ นั่นเอง ถือเป็นคำที่คุ้นหูแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่แน่ใจ ว่าองค์กรเหล่านี้คืออะไร ทำอะไรบ้าง และมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร วันนี้ Cheewid แพลตฟอร์มองค์กรช่วยเหลือสังคมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับองค์กรช่วยเหลือสังคมกัน

  องค์กรช่วยเหลือสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คืออะไร?

  องค์กรช่วยเหลือสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Non Profit Organization (NPO) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและดำเนินการเพื่อมอบผลประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือสังคมส่วนรวม แทนการแสวงหาผลกำไรกลับสู่เจ้าของ โดยที่องค์กรต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการไม่จ่ายผลตอบแทน ซึ่งหมายความว่ารายได้ใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่ใช่เพื่อนำไปใช้โดยบุคคล ซึ่งองค์กรเหล่านี้มักจะเป็นอิสระจากรัฐแม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐก็ตาม เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีอำนาจการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง ตัวอย่างองค์กรช่วยเหลือสังคมได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สหภาพ หรือพรรคการเมือง เป็นต้น


  ลักษณะขององค์กรช่วยเหลือสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

  1. มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ เป็นองค์กรท่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกและสังคมโดยรวมเป็นหลัก โดยมักจะเกิดจากความต้องการที่จะตอบสนองและผลประโยชน์แก่สมาชิกที่ร่วมองค์กร
  2. มีอำนาจในการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารงบประมาณภายในองค์กร โดยไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ แม้ว่าแหล่งที่มาของงบประมาณบางแหล่งจะมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ ประชาชน หรือภาคส่วนต่างๆ
  3. มีการจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกและกลุ่มทางสังคม ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เช่น องค์การสาธารณกุศล หรือองค์กรตามกลุ่มวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก และผลประโยชน์โดยรวม ไม่ใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร
  4. มีการดำเนินงานอย่างเป็นเอกเทศ บริหารงานด้วยตัวขององค์กรเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การกำหนดนโยบาย หรือการดำเนินกิจการต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกกลุ่มตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

  หน้าที่ขององค์กรช่วยเหลือสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

  • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือประชาชน เปรียบเสมือนเป็นเสียงของประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในอนาคต
  • ช่วยตรวจสอบการดำเนินนโยบายของภาครัฐ เพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาระบบ กระบวนการ และการพัฒนาประเทศ
  • ช่วยอุดรอยรั่วในการให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือในส่วนที่ภาครัฐและเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง
  • ทำหน้าที่ช่วยเหลือภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมภาครัฐในการพัฒนาสังคมโดยรวม และพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า

  แหล่งที่มาและรายได้ขององค์กรช่วยเหลือสังคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

  ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องมีปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์ แหล่งรายได้ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรช่วยเหลือสังคมจึงมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การแลกเปลี่ยนทางการค้าตามตกลง และจากการได้รับบริจาค เป็นต้น

  • การบริจาคและงบประมาณสนับสนุน

  รายได้หลักขององค์กรช่วยเหลือสังคมหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มักได้รับจากการบริจาคและงบประมาณสนับสนุน โดยแหล่งที่มาของเงินบริจาคนั้นมาจากหลายเแหล่งด้วยกัน ไม่ว่าจะป็นเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รายรับจากการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล รายได้จากการบริจาคของสมาชิก รวมถึงส่วนต่างของค่าธรรมเนียมของสมาชิก เป็นต้น

  • รายได้จากส่วนอื่น

  ในส่วนของงบประมาณส่วนอื่นๆ อาจได้มาจากการช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการดำเนินการโดยภาครัฐ เนื่องจากองค์กรช่วยเหลือสังคมทำงานและประสานงานร่วมกันกับทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งบางองค์กรยังได้รับเงินงบประมาณจากการดำเนินธุรกิจผ่านการแลกเปลี่ยนค้าขาย โดยที่งบประมาณที่ได้รับจะถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

  Cheewid แพลตฟอร์มองค์กรช่วยเหลือสังคม

  Cheewid เว็บไซต์ระดมทุน แพลตฟอร์มองค์กรช่วยเหลือสังคมที่เปิดพื้นที่ในผู้ที่ต้องการอยากขับเคลื่อนสังคม ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนประเด็นทางสังคม ได้เจอกับกลุ่ม Supporter โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหรือพื้นที่ให้กับองค์กรสังคมต่างๆ เหล่านี้ รวบรวมองค์กรที่ขับเคลื่อนและทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย ทั้งมูลนิธิ โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างโรงเรียน หรือโรงพยาบาล นอกจาก Cheewid จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางและเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นผู้ช่วยให้องค์กรช่วยเหลือสังคม มูลนิธิ ตลอดจนธุรกิจเพื่อสังคมได้เข้าถึงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังร่วมบริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยเปิดรับอาสาสมัคร และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านแคมเปญบนเว็บไซต์มาแล้วกว่า 100 องค์กร โดยที่ทุกยอดเงินบริจาคที่ได้รับ จะไม่มีการหักค่าธรรมเนียม และเข้าสู่องค์กรที่เปิดระดมทุนโดยตรง โดยมีทั้งองค์กรสาธารณกุศล องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ไปจนถึงธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆ อีกมากมาย สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

  website : https://cheewid.com/

  facebook : https://www.facebook.com/Cheewidism/

  social media : cheewidism