Sunday, July 14, 2024
More

  ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจเรียนหลักสูตรปริญญาโท

  การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นับว่าเป็นการลงทุนชิ้นใหญ่ทั้งในแง่ของเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท จึงมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้การเรียนในครั้งนี้คุ้มค่า และตอบโจทย์เป้าหมายทั้งในเชิงวิชาการและการงานอาชีพ ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ ดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจน

  สิ่งแรกที่ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท คือเรามีจุดประสงค์อะไรในการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ต่อยอดอาชีพ หรือเพื่อเปลี่ยนสายงาน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราสามารถเลือกหลักสูตรปริญญาโทและรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้มากที่สุด


  นอกจากนี้ ยังต้องวางแผนด้านระยะเวลาการศึกษา เพราะหลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่มักใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปี ดังนั้น จึงต้องพิจารณาถึงความพร้อมในการจัดสรรเวลา ทั้งเพื่อการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของเราด้วย

  2. เลือกสถาบันและหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

  เมื่อกำหนดเป้าหมายได้แล้ว ขั้นถัดมาคือการเลือกสถาบันการศึกษาและหลักสูตรปริญญาโทที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถดูได้จากการรับรองวุฒิการศึกษา ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน รวมถึงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาเรียน ซึ่งต้องมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

  นอกจากนี้ ยังควรสำรวจความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ถือเป็นอีกหนึ่งข้อพิจารณาสำคัญ ที่จะช่วยให้การศึกษาในระดับปริญญาโทประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

  3. ไตร่ตรองรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม

  หลักสูตรปริญญาโทของแต่ละสถาบัน มักมีรูปแบบการเรียนให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งแบบ Full-time, Part-time, Weekend หรือแม้กระทั่ง Online ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับเวลาและสไตล์การเรียนรู้ของตน

  ยกตัวอย่างเช่น คนที่ทำงานประจำอยู่แล้วและต้องการเรียนควบคู่ไปด้วย ก็อาจเลือกเรียนแบบ Part-time หรือ Weekend เพื่อให้สามารถบริหารเวลาระหว่างเรียนกับทำงานได้อย่างลงตัว ในขณะที่คนที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและต้องการมุ่งมั่นกับการเรียนอย่างเต็มตัว ก็อาจเลือกเรียนแบบ Full-time เพื่อให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น

  4. พิจารณาค่าใช้จ่ายและแหล่งทุน

  อีกปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ในการตัดสินใจเรียนหลักสูตรปริญญาโท คือเรื่องของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมถึงทุนการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถขอรับได้ ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

  โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทจะประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงค่าครองชีพระหว่างการศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัยและประเทศ

  ดังนั้น ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาโท จึงควรวางแผนการเงินอย่างรัดกุม ศึกษาค่าใช้จ่ายโดยละเอียด จัดทำประมาณการงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ตลอดหลักสูตร เพื่อวางแผนแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินออมส่วนตัว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

  5. ปรึกษารุ่นพี่หรือศิษย์เก่า

  สุดท้าย การปรึกษาพูดคุยกับรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโท เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะพวกเขาจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน เนื้อหาในหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน รวมถึงประสบการณ์ตรงระหว่างการศึกษาได้เป็นอย่างดี

  ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตรได้ชัดเจนขึ้นแล้ว การพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ยังช่วยให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายทั้งในแง่บวกและลบ รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ที่อาจไม่ได้มีกล่าวไว้ในภาพลักษณ์ภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เรามีข้อมูลรอบด้านในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมั่นใจยิ่งขึ้น

  สรุปข้อควรรู้ก่อนเรียนหลักสูตรปริญญาโท

  การตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทไม่ใช่เรื่องที่ควรใช้อารมณ์ชั่ววูบ แต่ต้องผ่านการไตร่ตรองถึงเหตุผลและปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้านเสียก่อน ทั้งในแง่ของเป้าหมายส่วนตัว ความพร้อมทางการเงิน เวลา รวมถึงการเลือกสถาบันและหลักสูตรที่ใช่สำหรับเรา

  หากเราสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เลือกหลักสูตรปริญญาโทและรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ ตลอดจนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ก็จะช่วยให้การตัดสินใจเรียนปริญญาโทในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนในทุกมิติได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในเชิงวิชาการ การงานอาชีพ และการใช้ชีวิต

  สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทควบคู่ไปกับการทำงานหรือเรียนแบบออนไลน์ ที่ Stamford International University (Thailand) มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาได้ตามความต้องการ และสามารถเรียนไปด้วยพร้อมกับทำงานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ