Sunday, July 14, 2024
More

  ทีมวิจัยสถาบันเวลล์คัม แซงเกอร์ พบเอนไซม์สำคัญที่ทำให้ไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายได้ดี

  เผยความก้าวหน้าการวิจัยโควิด-19 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ พบทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเวลล์คัม แซงเกอร์ (Sanger Institute) ได้เจอเอนไซม์สำคัญที่ช่วยให้ไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายได้ดี

  ดร.วรดล สังข์นาค นักวิจัยไทยผู้เป็นหนึ่งในทีมค้นพบเอมไซม์ที่ช่วยให้ไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายได้ดี

  หลังเป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อาศัยระบบทางเดินหายใจของร่างกายมนุษย์เป็นแหล่งเพาะเชื้อ เพื่อเพิ่มจำนวน และแพร่เข้าสู่ร่างกาย โดยกลไกการเข้าสู่เซลล์ภายในร่างกายที่อาศัยโปรตีนชื่อ “เอส โปรตีน” (Spike Protein) ที่แสดงออกที่ผิวของไวรัส ซึ่งจับเอนไซม์ที่อยู่บนผิวเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ เช่น เซลล์ปอด ลำไส้ และหลอดเลือด นอกจากนี้การเข้าสู่เซลล์ เชื้อไวรัสยังจะต้องอาศัยเอนไซม์อื่น ๆ ในเซลล์มนุษย์ ซึ่งแม้ว่าระบบทางเดินหายใจถือว่าเป็นด่านหน้าสำคัญ และเป็นประตูบานแรกของเชื้อไวรัสในการเข้าสู่ร่างกาย แต่แท้จริงแล้วเซลล์เยื่อบุผิวที่พบตามบริเวณต่าง ๆ ในระบบทางเดินหายใจมีความหลากหลาย และประกอบไปด้วยเซลล์หลายประเภท


  โดยจากงานวิจัยที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้รวบรวมมาในโครงการ “สนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” พบทีมนักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันเวลล์คัม แซงเกอร์ (Sanger Institute) ประเทศอังกฤษ ได้วิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีนส์ที่สังเคราะห์โปรตีนชื่อ ACE2 และ TMRPSS2 รวมถึงโปรตีนอื่น ๆ ที่ไวรัสใช้ในการเข้าสู่ร่างกายในเซลล์เยื่อบุผิวชนิดต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ โดยมีดร.วรดล สังข์นาค นักวิจัยชาวไทยจากสถาบันเวลล์คัม แซงเกอร์ (Sanger Institute) ร่วมเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยด้วยนั้น

  พบว่าผลการศึกษาระบุว่ายีน ACE2 มีการแสดงออกในเซลล์เยื่อบุผิวหลายชนิดตลอดแนวทางเดินหายใจ รวมถึงเซลล์เยื่อบุถุงลม โดยมีการแสดงออกมากที่สุดในเซลล์เยื่อบุโพรงจมูก และพบว่าทั้งในเซลล์ที่ทำหน้าที่หลั่งเมือก (Goblet Cells) และเซลล์เยื่อบุที่มีซีเลีย (Ciliated Cells) ซึ่งมีการแสดงออกของยีน TMPRSS 2 อยู่มาก และพบการแสดงออกร่วมกันของ ACE2 และ TMPRSS 2 ที่โพรงจมูกนั้น พบว่ายีนชื่อ Cathepsin B/L มีการแสดงออกในเซลล์ที่มีการแสดงออก ACE2 ประมาณร้อยละ 70-90 แสดงให้เห็นว่า ไวรัสโควิด-19 น่าจะอาศัยเอนไซม์ TMPRSS 2 และ Cathepsin B/L เป็นตัวช่วยสำคัญในการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้เพิ่มความเข้าใจ และสามารถหาวิธีรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป