Wednesday, May 29, 2024
More

  ผลสำรวจเผย คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยห้าง/ร้าน งดแจกถุงพลาสติก โดย 79% พกกระเป๋า ถุงผ้าไปใส่ของเอง

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “งดใช้ถุงพลาสติก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,262 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งงดใช้ถุงพลาสติก

  ซึ่งจากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง พบว่า ร้อยละ 57.69 ระบุว่า “เห็นด้วยมาก” เพราะ เป็นการช่วยลดขยะในประเทศ ลดโลกร้อน และทำตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ แต่ไม่ควรนำระบบการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายถุงพลาสติก ทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ควรมีบริการถุงแบบอื่นทดแทนให้กับลูกค้า


  รองลงมาร้อยละ 23.21 ระบุว่า “ค่อนข้างเห็นด้วย” เพราะ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดจำนวนขยะที่ย่อยสลายยาก ลดโลกร้อน แต่ควรค่อยๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกลง เนื่องจากสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่

  ขณะที่ร้อยละ 9.75 ระบุว่า “ไม่ค่อยเห็นด้วย” เพราะ รัฐบาลออกมาตรการเร็วเกินไป ยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากยังมีความเคยชินกับการใช้ถุงพลาสติก ในการใส่สินค้า และค่อนข้างมีความลำบาก ในการถือสินค้าจำนวนมากๆ

  ร้อยละ 8.72 ระบุว่า “ไม่เห็นด้วยเลย” เพราะ เป็นการเพิ่มภาระ ทำให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากบางครั้งที่ซื้อสินค้าเเบบไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ เลยไม่ได้เตรียมถุงไป ทำให้ค่อนข้างลำบากในการถือสินค้ากลับ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังมีสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ และร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  สำหรับการเตรียมตัวของประชาชนเมื่อต้องไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่าผลการสำรวจเป็นดังนี้
  ร้อยละ 79.32 ระบุว่า นำถุงผ้า ถุงชนิดอื่นๆ หรือกระเป๋าไปเองเพื่อใส่ของ
  ร้อยละ 18.38 ระบุว่า ถือเองด้วยมือเปล่า
  ร้อยละ 11.25 ระบุว่า ไปซื้อของน้อยลงเพราะลำบากในการขนของกลับบ้าน
  ร้อยละ 4.83 ระบุว่า ซื้อถุงพลาสติก/ถุงอื่นๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ เพื่อใส่ของ
  ร้อยละ 2.77 ระบุว่า ใช้ถุงผ้า หรือถุงอื่นๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ให้ยืม
  ร้อยละ 1.82 ระบุว่า ใช้ถุงพลาสติก มือสองที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แจก
  ร้อยละ 0.71 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ไม่ซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แต่เลือกซื้อของจากร้านที่มีถุงให้
  ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

  ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้ถุงประเภทอื่นแทนถุงพลาสติกเพื่อเป็นการบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่า
  ร้อยละ 64.58 ระบุว่า “เห็นด้วยมาก” เพราะควรมีถุงกระดาษ หรือถุงผ้ามือสองทดแทนถุงพลาสติกมาบริการให้ลูกค้าเพื่อความสะดวก ในกรณีที่ลูกค้าลืมเตรียมถุงมา
  ร้อยละ 22.11 ระบุว่า “ค่อนข้างเห็นด้วย” เพราะ เป็นการอำนวยความสะดวกให้เเก่ลูกค้าในกรณีที่ซื้อสินค้าจำนวนมากๆ และทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ไม่ควรนำถุงมาขายแต่ควรหามาทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ร้อยละ 4.44 ระบุว่า “ไม่ค่อยเห็นด้วย” เพราะ ทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ประชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมในการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก
  ร้อยละ 8.24 ระบุว่า “ไม่เห็นด้วยเลย” เพราะ ควรสร้างพฤติกรรมให้กับประชาชนโดยฝึกให้เป็นนิสัย ไม่จำเป็นจะต้องมีถุงประเภทอื่นมาทดแทน ให้เตรียมถุงไปเองจากบ้าน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  ร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ