Thursday, June 23, 2022
More

  โพลชี้ วัยรุ่นไทยเกือบครึ่งเป็น “โสด” รับวาเลนไทน์ ปี 63 ส่วนใหญ่ระบุไม่ค่อยให้ความสำคัญ

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องวาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทยซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 – 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,263 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

  จากการสำรวจเมื่อถามถึงการมีแฟนของวัยรุ่นไทย พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.11 ระบุว่า มีแฟน รองลงมา ร้อยละ43.55 ระบุว่า ไม่มีแฟน และร้อยละ 1.34 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าใช่แฟนหรือเปล่า


  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจวาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ปี 2558 พบว่าผู้ที่ระบุว่ามีแฟน มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าไม่มีแฟน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

  ด้านความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อความสําคัญของวันวาเลนไทน์พบว่า ร้อยละ 6.02 ระบุว่า มีความสําคัญมากที่สุด, ร้อยละ 24.86 ระบุว่าค่อนข้างมีความสําคัญ, ร้อยละ 45.60 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสําคัญ และร้อยละ 23.52 ระบุว่า ไม่มีความสําคัญเลย และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจ วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ปี 2558 พบว่าผู้ที่ระบุว่า มีความสําคัญมากที่สุด ค่อนข้างมีความสําคัญ และไม่ค่อยมีความสําคัญ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ไม่มีความสําคัญเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

  ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่วัยรุ่นไทยนึกถึงในวันวาเลนไทน์พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.88 ระบุว่า ดอกกุหลาบ ดอกไม้ รองลงมาร้อยละ 22.72 ระบุว่าคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง, ร้อยละ13.30 ระบุว่าคนรัก แฟน ภรรยา สามี, ร้อยละ 11.88 ระบุว่าไม่นึกถึงอะไรเลย, ร้อยละ 9.98 ระบุว่าความรัก การดูแลเอาใจใส่การมอบสิ่งดีๆ ให้กัน, ร้อยละ 9.26 ระบุว่า ช็อกโกแลต, ร้อยละ 1.43 ระบุว่า หัวใจ สีชมพู และร้อยละ 0.55 ระบุว่าอื่นๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ขนมหวาน ศิลปิน/ดาราที่ชื่นชอบและความเชื่อทางศาสนาคริสต์

  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจวาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ปี 2558 พบว่าผู้ที่ระบุว่า ดอกกุหลาบ ดอกไม้คนรัก แฟน ภรรยา สามี และไม่นึกถึงอะไรเลย มีสัดส่วนลดลง ขณะที่ผู้ที่ระบุว่าคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่น้องความรัก การดูแลเอาใจใส่การมอบสิ่งดีๆ ให้กัน ช็อกโกแลต และหัวใจสีชมพูมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น