Thursday, October 5, 2023
More

  สำรวจพบคนไทย 29.10% ไม่เชื่อมั่นในการคุมโควิด-19 จากรัฐฯ หากเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศ

  การสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “เราจะเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค. 63 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวม 1,251 ตัวอย่าง ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Randim Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0


  ประชาชนร้อยละ 41.41 ไม่เห็นด้วยเลย กับโครงการ Medical and Wellness Program

  การสำรวจถึงการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทย (ที่ไม่ใช่โรคโควิด-19) และต้องถูกกักตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ (โครงการ Medical and Wellness Program) มีดังนี้
  – ร้อยละ 23.10 เห็นด้วยมาก เพราะทำให้การแพทย์ของไทยมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

  – ร้อยละ 21.58 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะประเทศไทยมีมาตรการที่ดีในการควบคุมโรคโควิด –19 เป็นการเเสดงศักยภาพของบุคลากรทางการเเพทย์ของไทยให้ทั่วโลกได้เห็น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  – ร้อยละ 13.91 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะไม่เชื่อว่าปลอดภัย กลัวคนต่างชาตินำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยให้คนต่างชาติเข้ามา ถึงแม้จะมีใบรับรองก็ตาม

  – ร้อยละ 41.41 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะคนไทยที่กลับจากต่างประเทศก็ติดโรค และรักษาตัวอยู่เยอะมากแล้ว และกังวลคนต่างชาตินําเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้เกิดโควิด-19 รอบ 2 ได้

  ประชาชนร้อยละ 37.89 ไม่เห็นด้วย กับโครงการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่สำหรับต่างชาติ

  การสำรวจด้านการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาล (ที่ไม่ใช่โรคโควิด-19) และต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ก่อนอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวในไทยได้ (โครงการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่) พบดังนี้
  – ร้อยละ 24.14 เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูการท่องเที่ยวในไทย ให้มีรายได้เหมือนเดิม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  – ร้อยละ 23.26 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะมั่นใจการรักษาของแพทย์ในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และมีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

  – ร้อยละ 14.55 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะกลัวเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบ 2 ขึ้น เนื่องจากโรคโควิด-19 มักมาจากต่างชาติ

  – ร้อยละ 37.89 ไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้โรคโควิด-19 หมดไปก่อน 100% ถึงแม้จะมีการกักตัว 14 วัน ก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดโรคโควิด-19 ขึ้น

  – ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ

  ประชาชนร้อยละ 25.90 เห็นด้วยมาก กับโครงการ Travel Bubble ของไทย

  สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทราเวล บับเบิล (Travel Bubble) ที่จะอนุญาตให้คนต่างชาติจากประเทศปลอดเชื้อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ พบว่า
  – ร้อยละ 25.90 เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ด้านการบินจะได้ไม่หยุดชะงัก และประเทศไทยต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  – ร้อยละ 28.46 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะมีเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนักท่องเที่ยวที่มา อยากให้จัดเป็นกลุ่มเพื่อการดูแล และควบคุมได้ง่าย

  – ร้อยละ 14.95 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะกลัวเกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ขึ้น เนื่องจากกว่าจะแสดงอาการค่อนข้างมีเวลานาน และไม่เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวที่มาจะปลอดภัยจากโควิด-19 จริง

  – ร้อยละ 29.65 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะไม่เชื่อมั่นในตัวนักท่องเที่ยว ถึงจะเป็นประเทศปลอดเชื้อก็ตาม กลัวนำโรคเข้ามาในไทย และทำให้เกิดการแพร่ระบาดในไทยรอบ 2 ได้

  – ร้อยละ 1.04 ระบุว่า ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ

  ประชาชนร้อยละ 15.43 เชื่อมั่นมาก ในการควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาล หากมีการเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศ

  ส่วนของการถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการควบคุมไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ หากมีการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตามโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ พบว่า
  – ร้อยละ 15.43 เชื่อมั่นมาก เพราะมั่นใจการทำการของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยได้ และการแพทย์ของไทยมีความน่าเชื่อถือ

  – ร้อยละ 23.90 ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะดูจากผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลว่าสามารถควบคุมได้ และรัฐบาลน่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมไม่ให้โควิด-19 ระบาดในไทยรอบ 2

  – ร้อยละ 30.53 ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะกลัวคนต่างชาติไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเอง และยังไม่ค่อยมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดรอบ 2 ในไทยได้

  – ร้อยละ 29.10 ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในไทยได้ เนื่องจากควบคุมได้ยาก และมาตรการของรัฐบาลยังไม่มีความเข้มงวดที่ดีพอ

  – ร้อยละ 1.04 ระบุว่า ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ