Sunday, July 14, 2024
More

  โพลเผยประชาชนเห็นด้วยกับควบคุมรายการโชว์ผีเพื่อป้องกันการโดนหลอก

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เผยผลสำรวจในหัวข้อ “รายการโชว์ การสื่อสารกับวิญญาณ” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2563 จากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,256 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

  คนไทยเกินครึ่งไม่เคยรับชมรายการเกี่ยวกับผี

  ผลสำรวจการรับชมรายการโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ตในเรื่องรายการเกี่ยวการสื่อสารวิญญาณประชาชนส่วนใหญ่
  -ร้อยละ 54.94 ระบุว่า ไม่เคยรับชม
  -ร้อยละ 45.06 ระบุว่า เคยรับชม


  คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผี

  ในการสำรวจผู้ที่เคยรับชมรายการโชว์ทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับการที่มีผู้อ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริงโดย
  – ร้อยละ 5.83 ระบุว่า เชื่อมาก เพราะ ประสบการณ์พบเจอจริงมากับตัวเอง และเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
  -ร้อยละ 23.67 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ เพราะ ดูรายการแล้วรู้สึกว่ามีผู้สามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้จริง และมีประสบการณ์พบเจอจริงมากับตัวเอง
  – ร้อยละ 37.46 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะ มองว่าเป็นเรื่องโกหก มีการเตี๊ยมกันก่อนทำรายการ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้
  -ร้อยละ 33.04 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย เพราะ มองว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง รายการไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ เป็นการสร้างเรื่องสมมติขึ้นมา และเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

  คนไทยเกินครึ่งเห็นด้วยให้มีการควบคุมรายการผี

  ผลสำรวจประชากรที่อยากให้มีการควบคุมจัดการรายการโชว์ผู้อ้างว่าสามารถสัมผัส มองเห็นหรือสื่อสารกับวิญญาณได้โดย
  – ร้อยละ 72.69 ระบุว่า ควรเข้ามาควบคุม เพราะ ป้องกันการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ เนื่องจากรายการประเภทนี้เริ่มมีจำนวนมากขึ้น และควรทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับรายการประเภทนี้ในการนำเสนอเรื่องราวบิดเบือนความเป็นจริงหรือให้ข้อมูลเท็จกับประชาชน
  – ร้อยละ 21.58 ระบุว่า ไม่ควรเข้ามาควบคุม เพราะ ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคล บางคนดูเพื่อความบันเทิง และขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมรายการ และร้อยละ 5.73 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ