Friday, June 21, 2024
More

  ประชาชนเกือบ 40% ชี้การให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศแบบไม่กักตัว จะทำให้โควิด-19 ระบาดอีกครั้ง

  การสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ “โควิด-19 รอบ 2” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวม 1,269 หน่วยตัวอย่าง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0


  ประชาชนร้อยละ 35.46 กังวลมาก กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2

  การสำรวจถึงความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบ 2
  – ร้อยละ 35.46 ระบุว่า กังวลมาก เพราะประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และหากมีการแพร่ระบาดอีก จะทำให้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม และรายได้จะหายไปมากกว่าเดิม

  – ร้อยละ 31.05 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะยังพบผู้ติดไวรัสโควิด-19 อยู่ และมาตรการป้องกันไม่รัดกุม โดยเฉพาะการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ

  – ร้อยละ 16.23 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะมั่นใจการทำงานของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในขณะที่บางส่วน บอกว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยง และประชาชนส่วนใหญ่ดูแล และป้องกันตัวเองดี

  – ร้อยละ 17.26 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ดูแล และป้องกันตนเองดี เชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันของรัฐบาล และไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศติดต่อกันนานมาก

  ประชาชนร้อยละ 39.79 เชื่อว่าการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาแบบไม่กักตัว จะทำให้เกิดโควิด-19 รอบ 2

  ส่วนความเห็นของประชาชนต่อการที่ประเทศไทยจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศรอบที่ 2
  – ร้อยละ 39.79 ระบุว่า เกิดขึ้นแน่ เพราะมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศแบบไม่มีการกักตัว ส่วนชาวต่างชาติไม่ค่อยป้องกันตนเอง ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และรัฐบาลขาดความระมัดระวัง ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด

  – ร้อยละ 30.89 ระบุว่า จะไม่เกิดขึ้น เพราะยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเอง การ์ดยังไม่ตก

  – ร้อยละ 29.00 ระบุว่า ไม่มั่นใจ เพราะรัฐบาลการ์ดเริ่มตก และเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ได้ และเชื้อไวรัสก็ยังไม่หมดไป 100%

  – ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ

  ประชาชนทั้งที่มั่นใจและยังไม่มั่นใจ เห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติเข้าประเทศจะเป็นสาเหตุหลักโควิด-19 รอบ 2

  ในส่วนการสอบถามถึงสาเหตุหลักที่จะทำให้ประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ระบุ “แน่นอน” และระบุ “ไม่มั่นใจ”
  – ร้อยละ 70.01 ระบุว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

  – ร้อยละ 44.93 ระบุว่า ภาครัฐการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน)

  – ร้อยละ 42.53 ระบุว่า การแอบลักลอบเข้าเมืองของคนต่างชาติ

  – ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ประชาชนการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน)

  – ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ