Friday, June 21, 2024
More

  เผยผลสำรวจประชาชน 59.84% อยากให้มีการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

  นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนในเรื่องการทดสอบ สมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 63 จากประชาชนที่มีอายุ 37 ปีขึ้นไปกระจายในทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,511 ตัวอย่าง โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นจากรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)  สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0% จากการสำรวจประชาชนที่มีใบอนุญาตขับรถทุกประเภทพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.90% มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ขณะที่ร้อยละ 32.10 ระบุว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถ

  ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลถึงร้อยละ 45.38% ระบุว่าเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ

  สำหรับการสำรวจประเภทใบอนุญาตขับรถพบว่า


  ร้อยละ 84.41% ระบุว่า เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

  ร้อยละ 15.59% ระบุว่า ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

  ซึ่งเมื่อถามประเภทของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลพบว่า

  ร้อยละ 48.15 ระบุว่า เป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 5 ปี

  ร้อยละ 45.38 ระบุว่าเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพ

  ร้อยละ 6.47 ระบุว่า เป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทชั่วคราว 

  ประชาชนเกินครึ่งเห็นด้วยให้เรียกผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพมาทดสอบใหม่

  สำหรับด้านความคิดเห็นต่อการเรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่พบว่า

  ร้อยละ 59.84 ระบุว่าเห็นด้วยให้มีการเรียกผู้ที่ถือใบอนุญาตประเภทตลอดชีพมาทดสอบใหม่ซึ่งปัจจุบันมีอายุมากขึ้นอาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงควรเรียกเข้ามารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน

  ร้อยละ 38.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเพราะ ยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทตลอดชีพ ถ้าหากเรียกมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่อาจจะทำให้เสียเวลา

  ร้อยละ 1.27 ระบุว่า เฉยๆ ไม่ตอบ ไม่สนใจ

  ซึ่งเมื่อถามผู้ที่เห็นด้วยถึงกลุ่มผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทตลอดชีพ ที่ควรเรียกมาทดสอบสมรรถนะใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทตลอดชีพ รองลงมาร้อยละ 29.80 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50  ปีขึ้นไปและร้อยละ 14.82 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

  ร้อยละ 60.04 ระบุให้สอบขับรถใหม่หากผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพไม่ผ่านการทดสอบ

  เมื่อถามถึงการดำเนินการของกรมขนส่งทางบก กรณีผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทตลอดชีพที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายพบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถส่วนใหญ่

  ร้อยละ 60.04 ระบุว่าให้ทดสอบขับรถใหม่

  ร้อยละ 23.68 ระบุว่าไม่ต้องทำอะไร

  ร้อยละ 14.82 ระบุว่าให้ยึดใบขับขี่

  ร้อยละ 1.46 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจ

  อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่าไม่มีการยึดใบขับขี่หรือเรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพทั้งหมดมาสอบสมรรถนะทางร่างกายหรือทดสอบขับขี่รถใหม่ แต่จะมีการศึกษาว่าทำอย่างไรที่จะคัดกรองผู้ที่มีร่างกายเสื่อมสมรรถนะหรือมีสภาวะโรคที่เห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการขับขี่ เช่น โรคทางสมอง โรคทางปัญหาการมองเห็น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ