Monday, June 17, 2024
More

  คนไทย 82% พร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวอีกครั้ง พบประสบการณ์ไร้สัมผัสกำลังมา

  Blackbox Research, Dynata, และ Language Connect ได้ออกแบบสำรวจหัวข้อ Unravel Travel: Fear & Possibilities in a Post Coronavirus (COVID-19) World หรือการวิเคราะห์ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความคาดหวังจากกลุ่มตัวอย่าง 10,195 คน ใน 17 ประเทศ อายุระหว่าง 25 ถึง 65 ปี

  ด้วยการสำรวจในเดือนมิถุนายน 2563 เกี่ยวกับการเดินทางหลังสถานการณ์โควิด-19 (นิวนอร์มัล) และมีการประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภทในทุกตัวแปรประชากรศาสตร์ และภูมิศาสตร์หลัก เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง


  คนไทย 82% เชื่อว่าประเทศพร้อมเปิดรับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน และท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

  ผลจากการสำรวจชี้ให้เห็นว่าคนไทย 4 ใน 5 (82%) เชื่อมั่นว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน และท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยความมั่นใจของคนไทยมีคะแนนสูงสุดเมื่อเทียบจากทุกประเทศที่ร่วมการสำรวจ

  ทั้งผลการสำรวจยังระบุว่านักท่องเที่ยวจากฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย ต่างยกให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแรก เมื่อประเทศของตนเปิดพรมแดนอีกครั้ง

  ไทยพึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11%

  โดยจากบทวิเคราะห์พบว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พบรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่ (93%) ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

  นอกจากนี้ คนไทย 22% ยังเห็นด้วยว่าหน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประเทศไทย มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน โดยการเห็นด้วยของคนไทยมีคะแนนสูงสุดเมื่อเทียบจากทุกประเทศที่ร่วมการสำรวจ

  และการที่ประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับต่ำ และมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งในการรับมือกับโรคระบาด จึงได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค และระดับโลกให้เป็นจุดหมายปลายทางที่วางใจได้

  ไทยดึงดูดใจคนในประเทศให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากที่สุดถึง 91%

  สำหรับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าไทยมีแรงดึงดูดใจคนในประเทศมากที่สุด โดย 91% ของคนไทยพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งนับเป็นสัญญาณเชิงบวก

  เนื่องจากประเทศไทยลงทุนด้วยงบประมาณกว่า 2.24 หมื่นล้านบาท (720 ล้านดอลลาร์) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งบางส่วนเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่นักท่องเที่ยวในประเทศที่ใช้บริการโรงแรม และร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

  พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการท่องเที่ยวยุคโควิด-19

  ทั้งรัฐบาลยังต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญของปัจจัยในการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

  เพราะผลสำรวจในภาพรวมพบว่า หากมีการเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไป ราคาอาจไม่ใช่ปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยปัจจัยที่มีความสำคัญรองลงมาได้แก่

  – พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง (18%)
  – ที่พัก (15%)
  – แหล่งท่องเที่ยว (10%)

  แต่สำหรับนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ มาตรการความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวกลับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนี้

  – แหล่งท่องเที่ยว (53%)
  – ที่พัก (46%)
  – พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง (43%)

  และเพื่อสนับสนุนให้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศประสบผลสำเร็จ ทั้งรัฐบาล และผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องทำงานร่วมกัน เพื่อรับรองว่ามีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัย และความสะอาดอยู่ตลอดเวลา

  เนื่องจากเริ่มเกิดกระแสความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศ จะเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารถึงความไว้วางใจไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติในวงกว้างได้อีกด้วย

  การท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มัล เน้นความปลอดภัย และประสบการณ์ไร้สัมผัส

  ผลสำรวจสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ ในการท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มัลพบดังนี้

  – 80% เต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อที่พักที่ปลอดภัยขึ้น
  – 76% มองจุดหมายปลายทางที่ให้ความใส่ใจในการมอบประสบการณ์ไร้สัมผัส
  – 74% ยอมจ่ายเบี้ยสำหรับประกันภัยการเดินทางสูงขึ้นเพื่อความคุ้มครองโควิด-19
  – 66% ต้องการเดินทางโดยยานพาหนะของตนเองเมื่อขับรถเที่ยวระหว่างเมืองหรือประเทศ
  – เดินทางโดยเครื่องบิน (18%)
  – รถยนต์หรือแท็กซี่เช่าหรือจ้างเหมา (9%)
  – รถประจำทางหรือรถไฟ (7%)

  เที่ยวยุคนิวนอร์มัลต้องเจออะไรบ้าง ?

  สำหรับรูปแบบการเดินทางในยุคนิวนอร์มัล ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกคาดหวังว่าจะมีการนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้ มีดังนี้

  – บัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-boarding Pass) (44%)
  – ห้องน้ำไร้สัมผัส (43%)
  – การเดินทางไร้สัมผัสจากสนามบินถึงโรงแรม (40%)
  – การไม่มีที่นั่งตรงกลางในการคมนาคม (36%)
  – หนังสือเดินทางสุขภาพ (Digital Health Passport) (35%)