Thursday, June 20, 2024
More

  วช.สำรวจรูปแบบการเรียนของเด็กไทยในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ทั้ง 77 จังหวัด

  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ เก็บข้อมูลตัวอย่างทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 72,626 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 29 มกราคม 2564 ในระดับการศึกษา มัธยมต้น 28.43% มัธยมปลาย 23.23% ปวช. 15.44% ปวส. 9.37% อนุปริญญา/ป.ตรี 23.53% ในส่วนของสถานศึกษากำกับของรัฐ 84.80% และสถานศึกษาเแอกชน 15.20%

  โทรศัพท์มือถือ คืออุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนกว่า 70%

  จากการสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์มากที่สุด ได้แก่


  – โทรศัพท์มือถือ 71.32%
  – โน๊ตบุ๊ค 30.31%
  – คอมพิวเตอร์ (PC) 11.96%
  – แท็บเล็ต/ไอแพด 10.97%
  – เครื่องพิมพ์ 5.92%
  – ทีวีที่สามารถส่งเชื่อมกับสื่อและอุปกรณ์ 2.25%
  – ไม่มีอุปรณ์ในการเรียน 0.29%

  28 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด เรียนออนไลน์กันถึง 88.06%

  สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามมาตรการควบคุมมีรายละเอียดดังนี้

  ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด)
  – สอนออนไลน์ 88.06%
  – สอนในห้องเรียน 9.19%
  – สอนทั้งออนไลน์และในห้องเรียน 1.47%
  – อื่นๆ 1.28%

  ในพื้นที่ควบคุม (11 จังหวัด)
  – เรียนออนไลน์ทั้งหมด 23.99%
  – สอนในห้องเรียนทั้งหมด 45.29%
  – สอนทั้งออนไลน์และในห้องเรียน 29.99%
  – อื่นๆ 0.73%

  ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง (38 จังหวัด)

  – เรียนออนไลน์ทั้งหมด 17.75%
  – สอนในห้องเรียนทั้งหมด 43.95%
  – สอนทั้งออนไลน์และในห้องเรียน 37.55%
  – อื่นๆ 0.75%

  รูปแบบการจัดการสอนออนไลน์ของสถานศึกษาทั่วประเทศถึง 48.44%

  ภาพรวมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19

  สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศ
  – สอนออนไลน์ 48.44%
  – สอนทั้งออนไลน์และในห้องเรียน 29.74%
  – สอนในห้องเรียน 20.84%
  – อื่นๆ 0.98%

  จำแนกตามประเภทสถานศึกษา

  – สอนออนไลน์ทั้งหมด
  รัฐบาล 48.40% เอกชน 48.67%

  – สอนในห้องเรียน
  รัฐบาล 30.34% เอกชน 26.39%

  – สอนทั้งออนไลน์และห้องเรียน
  รัฐบาล 20.28% เอกชน 23.96%

  – อื่นๆ
  รัฐบาล 0.98% เอกชน 0.98%