Tuesday, December 6, 2022
More

  เผยสถิติความเครียดคนกรุง โดย AU Poll

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องสถิติความเครียดของคนกรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,212 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 13-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

  ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 55.91 เป็นหญิง และร้อยละ 44.09 เป็นชาย 


  เมื่อจำแนกออกเป็น เจเนอเรชั่น พบว่า
  ร้อยละ 6.23 มีอายุ 15-18 ปี 
  ร้อยละ 11.45 มีอายุ 19-24 ปี 
  ร้อยละ 21.19 มีอายุ 25-36 ปี 
  ร้อยละ 32.55 มีอายุ 36-50 ปี 
  ร้อยละ 28.58 มีอายุ 51-69 ปี 

  ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ร้อยละ 44.14 เป็นโสด ร้อยละ 49.23 สมรสแล้ว และร้อยละ 6.63 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

  ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 18.17 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 79.66 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 2.17 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี