Thursday, June 23, 2022
More

  สถิติการพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องการดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพฯ  ดัชนีความเครียดของคนไทยในกรุงเทพฯ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,210 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

  ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.56 เป็นหญิง และร้อยละ 47.44 เป็นชาย

  เมื่อจำแนกออกเป็น เจเนอเรชั่น พบว่า
  ร้อยละ 25.04 มีอายุ 20-29 ปี 
  ร้อยละ 29.75 มีอายุ 30-39 ปี 
  ร้อยละ 29.01 มีอายุ 40-49 ปี 
  ร้อยละ 16.20 มีอายุ 50-55 ปี 

  ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ร้อยละ 33.48 เป็นโสด ร้อยละ 55.28 สมรสแล้ว และร้อยละ 11.24 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

  ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 37.31 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 59.64 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 3.05 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

  ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
  ร้อยละ 25.71 มีรายได้ 15,001-25,000 บาท 
  ร้อยละ 66.28 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท
  ร้อยละ 3.84 มีรายได้ 35,001-45,000 บาท 
  ร้อยละ 2.25 มีรายได้ 45,001-55,000 บาท และ
  ร้อยละ 1.92 มีรายได้สูงกว่า 55,000 บาท

  สำหรับอาชีพ พบว่า 
  ร้อยละ 36.46 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
  ร้อยละ 12.18 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ร้อยละ 4.84 อาชีพเจ้าของธุรกิจ
  ร้อยละ 22.27 รับจ้างทั่วไป
  ร้อยละ 22.44 อาชีพค้าขาย 
  ร้อยละ 1.81 อาชีพอื่นๆ เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ลูกจ้างของรัฐ แม่บ้าน

  ผลการสำรวจพฤติกรรมการพักผ่อน พบว่า คนกรุงเทพฯ ใช้เวลาในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยใน 1 วัน ดังนี้
  นอนหลับ โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ทำงาน โดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อวัน เวลาส่วนตัวโดยเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน และเวลาเดินทาง โดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน


  ส่วนการพักผ่อนสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ คือ
  ร้อยละ 60.58 ระบุพักผ่อนเพียงพอ
  ร้อยละ 39.42 ระบุพักผ่อนไม่เพียงพอ
  โดยปัจจัยที่ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ พบว่า
  ร้อยละ 63.92 ระบุทำงานมากไป
  ร้อยละ 38.86 ระบุต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้น
  ร้อยละ 36.43 ระบุเล่นโซเชียล-มือถือมากไป
  ร้อยละ 29.84 ระบุให้เวลากับคนอื่นมากไป และ
  ร้อยละ 4.86 ระบุเที่ยวกลางคืนมากไป เป็นต้น

  ส่วนสิ่งที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ามากที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ใน 5 อันดับแรก ได้แก่
  1) การทำงาน (ร้อยละ 40.97)
  2) การเดินทางและการจราจร (ร้อยละ 39.93)
  3) สภาพแวดล้อม (ร้อยละ 7.17)
  4) ปัญหาสังคม-อาชญากรรม (ร้อยละ 4.67) และ
  5) ผู้คนในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 2.85) เป็นต้น

  สำหรับความรู้สึกอยากจะพักผ่อน พบว่า คนกรุงเทพฯ
  ร้อยละ 43.00 ระบุรู้สึกอยากจะพักผ่อนมากถึงมากที่สุด
  ร้อยละ 50.87 ระบุรู้สึกอยากจะพักผ่อนปานกลาง และที่เหลือ
  ร้อยละ 6.13 ระบุรู้สึกอยากจะพักผ่อนน้อยถึงน้อยที่สุด

  ส่วนด้านที่อยากจะพักผ่อนมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ คือ
  ร้อยละ 83.61 ระบุอยากจะพักผ่อนร่างกาย (รู้สึกอ่อนเพลีย) และ
  ร้อยละ 16.39 ระบุอยากจะพักผ่อนจิตใจ (รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้) 
  เมื่อสอบถามคนกรุงเทพฯ ถึงวิธีการพักผ่อนที่มักจะใช้ใน 5 อันดับแรก ได้แก่
  1) นอนหลับ (ร้อยละ 79.88)
  2) ดูหนังฟังเพลง (ร้อยละ 38.49)
  3) ไปเที่ยวตามที่ต่างๆ (ร้อยละ 35.60)
  4) ทำงานอดิเรก (ร้อยละ 34.69) และ
  5) หาอาหารอร่อยๆ รับประทาน (ร้อยละ 28.56) เป็นต้น

  ด้านสถานที่ที่อยากจะไปพักผ่อน พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 22.46 ระบุอยากพักผ่อนในกรุงเทพฯ มากกว่า อีกร้อยละ 38.56 ระบุอยากไปพักผ่อนต่างจังหวัดมากกว่า และที่เหลือร้อยละ 38.98 ระบุพักผ่อนที่ไหนก็ได้

  สำหรับบุคคลที่มักจะใช้เวลาพักผ่อนด้วยกันมากที่สุด พบว่า
  ร้อยละ 33.36 ระบุแฟน/คนรัก
  ร้อยละ 23.87 ระบุพ่อแม่
  ร้อยละ 20.92 ระบุเพื่อนฝูง และ
  ร้อยละ 14.54 อยากพักผ่อนคนเดียว


  ส่วนสิ่งที่อยากจะทำเพื่อให้ตนเองได้พักผ่อนอย่างเพียงพอใน 5 อันดับแรก ได้แก่
  1) พักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับ (ร้อยละ 22.76)
  2) หาเวลาพักผ่อนมากขึ้น หาวันหยุดเพิ่ม (ร้อยละ 14.75)
  3) ให้เวลากับครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน (ร้อยละ 10.45)
  4) หางานอดิเรกทำ (ร้อยละ 9.29) และ
  5) ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเช่น ทะเล ภูเขา น้ำตก (ร้อยละ 9.06) เป็นต้น