Tuesday, July 23, 2024
More

    ส่องคุณสมบัติ ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนไทยต้องการ

    ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องคุณสมบัติของ ส.ส. และ พรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะพิจารณาพรรคการเมือง มากกว่าตัวบุคคล(ส.ส.) ทั้งยังเลือกพรรคที่มีนโยบายถูกใจเป็นอย่างแรก

    ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ในเรื่อง “คุณสมบัติของ ส.ส. และ พรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ” เกี่ยวกับคุณสมบัติ (ลักษณะ) ของ ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ 


    โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0