Thursday, June 23, 2022
More

  ไทยคว้าอันดับ 9 ประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมโดดเด่นที่สุดในโลก

  รายงานการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2019 นี้ เว็บไซต์ US NEWS เปิดเผยว่า ได้ทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากการให้คะแนนของ 20,000 คนทั่วโลก จากการรับรู้ถึงคุณสมบัติเชิงคุณภาพ การขับเคลื่อนการค้า การเดินทาง และการลงทุน ที่ส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมของประเทศ ครอบคลุมทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลก

  โดยคุณลักษณะในการให้คะแนนมีทั้งสิ้น 9 หมวด ได้แก่
  1.ผู้ประกอบการ (ง่ายต่อการเข้าถึง, แรงงานมีทักษะ, ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี, มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส)
  2.การผจญภัย (มีความสนุก, น่าดึงดูด, สบาย, เป็นมิตร และน่าตื่นเต้น)
  3.พลเมือง (เคารพสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สิน, ใส่ใจสภาพแวดล้อม, มีความเสมอภาคทางเพศ, กระจายอำนาจทางการเมือง และมีเสรีภาพทางศาสนา)
  4.อิทธิพลทางวัฒนธรรม (มีวัฒนธรรมอันทรงเกียรติ และมีวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล ทั้งในแง่ของ ความบันเทิง, แฟชั่น, ความทันสมัย, และความสุข)
  5.มรดกทางวัฒนธรรม (การเข้าถึงได้ทางวัฒนธรรม, สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอาหารที่ยอดเยี่ยม)
  6.การขับเคลื่อน (มีความโดดเด่น, ความแตกต่าง, มีเอกลักษณ์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา)
  7. การทำธุรกิจ (ต้นทุนการผลิตราคาถูก, การบริหารจัดการภาษีที่ดี, การคอรัปชัน, การทำงานที่โปรงใสของภาครัฐ)
  8. พลังอำนาจ (ความเป็นผู้นำ, แข็งแกร่งทางทหาร, พันธมิตรระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจ และอิทธิพลทางการเมือง)
  9. คุณภาพชีวิต (ความปลอดภัย, เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ, ตลาดงาน, ความเหมาะสมของราคาสินค้า, ระบบการศึกษา, ระบบประกันสุขภาพ และความเท่าเทียมทางรายได้)


  ซึ่งจากการรวมคะแนนของแต่ละหมวด พบว่า 10 ประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกปี 2019 ได้แก่
  อันดับ 1 สวิตเซอร์แลนด์ 10 คะแนน
  อันดับ 2 ญี่ปุ่น 9.8 คะแนน
  อันดับ 3 แคนาดา 9.7 คะแนน
  อันดับ 4 เยอรมนี 9.6 คะแนน
  อันดับ 5 สหราชอาณาจักร 9.4 คะแนน
  อันดับ 6 สวีเดน 9.3 คะแนน
  อันดับ 7 ออสเตรเลีย 9.3 คะแนน
  อันดับ 8 สหรัฐอเมริกา 9.2 คะแนน
  อันดับ 9 นอร์เวย์ 8.8 คะแนน
  อันดับ 10 ฝรั่งเศส  8.7 คะแนน

  สำหรับภาพรวมของประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.4 คะแนน ส่งผลอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก และหากแบ่งตามคุณลักษณะของแต่ละหมวด จะเป็นดังนี้
  1. ผู้ประกอบการ มี 1.4 คะแนน อันดับที่ 37 ของโลก
  2. การผจญภัย มี 7.3 คะแนน อันดับที่ 5 ของโลก
  3. พลเมือง มี 0.5 คะแนน อันดับที่ 58 ของโลก
  4. อิทธิพลทางวัฒนธรรม มี 4.0 คะแนน อันดับที่ 21 ของโลก
  5. มรดกทางวัฒนธรรม มี 7.3 คะแนน อันดับที่ 9 ของโลก
  6. การขับเคลื่อน มี 7.6 คะแนน อันดับที่ 6 ของโลก
  7. การทำธุรกิจ มี 7.6 คะแนน อันดับที่ 10 ของโลก
  8. พลังอำนาจ มี 0.4 คะแนน อันดับที่ 54 ของโลก
  9. คุณภาพชีวิต มี 2.4 คะแนน อันดับที่ 30 ของโลก