Thursday, April 25, 2024
More

    เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562

    ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,005 ตัวอย่าง พบว่า