Sunday, December 3, 2023
More

    เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ ดัชนีความเครียดของคนกรุง ไตรมาส 4

    สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนกรุงเทพฯไตรมาส 4 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,080 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พบว่า