Thursday, April 25, 2024
More

  ส่องเทรนด์คนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 กับความต้องการในตลาดแรงงานปี 2562

  เจาะพฤติกรรมการเลือกงานของคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 และความต้องการในตลาดแรงงาน ในช่วงเวลาที่หลายๆ อุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้แรงงานไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว และมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นราว 4 แสนคน

  สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2562 ตลาดแรงงานไทยอาจจะอยู่ในภาวะชะลอตัว และคาดว่าจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น 1.1 – 1.2% หรือราว 4 แสนคน จากผู้ใช้แรงงานทั้งหมด 38 ล้านคน


  โดยมีสาเหตุมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงในหลายๆ อุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้อัตราการว่างงานของคนไทยขึ้นอยู่กับการปรับตัวของแต่ละธุรกิจ ซึ่งทางภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาตัวบุคคลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากแรงงานไทยยังมีจุดอ่อนในเรื่องภาษา และควรส่งเสริมการศึกษา และทักษะแก่แรงงานด้วย

  นายไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจอัตราความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน มีสัดส่วนความต้องการ 10 อันดับสายงานซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้ 1.งานขายและการตลาด 22.65%, 2.งานบัญชีและการเงิน 12.16%, 3.งานวิศวกรและการผลิต 8.62%, 4.งานไอที 8.11%, 5.งานธุรการ 7.15%, 6.งานบริการลูกค้า 6.39%, 7.งานระยะสั้นต่าง ๆ 6.28%, 8.งานระดับผู้บริหาร 5.63%, 9.งานทรัพยากรบุคคล 5.02%  และ 10.งานโลจิสติกส์ 3.04%

  ขณะที่ 10 สายงานที่แรงงานไทยต้องการทำ คือ 1.งานขายและการตลาด 22.57%, 2.งานวิศวกร 13.42%, 3.งานธุรการ 11.48%, 4.งานทรัพยากรบุคคล 8.66%, 5.งานบัญชีและการเงิน 8.57%, 6.งานบริการลูกค้า 8.26%, 7.งานโลจิสติกส์ 6.42%, 8.งานไอที 4.73%, 9.งานระดับผู้บริหาร 4.18% และ 10.งานด้านการผลิต 4.14%

  ซึ่งสิ่งที่คนรุ่นใหม่ยุค 4.0 ใช้พิจารณาในการเข้าร่วมทำงานกับองค์กรเป็นอันดับแรก คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 72% รองลงมาคือ ลักษณะงาน 57% ตามมาด้วยชื่อเสียงองค์กรและความมั่นคง 56%


  สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจการบริการ ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ , ค้าปลีกค้าส่ง,บริการเฉพาะกิจและที่ปรึกษาด้านต่างๆ รองลงมาคือ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ยานยนต์ , วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามมาด้วย ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

  ขณะที่องค์กรที่คนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 ต้องการร่วมงานมากที่สุด คือ บริษัท ปตท. จำกัด 22.1% รองลงมาคือ เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 16.5% และเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี กรุ๊ป 14.8%


  ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 เป็นที่ทราบกันดีว่าคนยุคใหม่นี้ชอบความสนุกสนาน และความบันเทิง ชอบการมีอิสระทางความคิดและการดำเนินชีวิต มีการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของตนเอง ที่สำคัญชื่นชอบเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เข้าถึงโซเชียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์