Monday, June 24, 2024
More

  ผลวิจัยชี้ คนไทยเก่งขึ้น ดันศักยภาพการแข่งขันด้าน HR อยู่อันดับที่ 66 ในเวทีโลก 

  กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ร่วมกับ Tata Communications และสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก INSEAD เผยผลการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก (Global Talent Competitiveness Index) ที่วัดจากทุกมิติ ทั้งด้านการผลิต การดึงดูด การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรบุคคล จากการสำรวจใน 119 ประเทศทั่วโลก พบว่า ในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ครองแชมป์โลก ตามด้วยสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยติดอันดับที่ 66 จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 70 ของโลก และครองอันดับ 4 ในภูมิภาคอาเซียน

  โดยการพิจารณา ได้อ้างอิงจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการศักยภาพการแข่งขัน ได้แก่ ปัจจัยส่งเสริมภายใน (Enable), การดึงดูดคน (Attract), พัฒนาคน (Grow), การรักษาคน (Retain), ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & Technical Skills) และความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills) ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในระดับสากล, ทักษะวิชาชีพ และ ปัจจัยส่งเสริมภายในของไทยมีค่าดัชนีสูงขึ้น ส่งผลให้ไทยสามารถทำอันดับที่ดีขึ้นในปีนี้  ทั้งยังพบว่าอันดับด้านความรู้ความสามารถของคนไทยในระดับสากลพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากอันดับที่ 68 มาเป็นอันดับที่ 58 จากความสามารถในการคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ของคนไทย ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจเขตภาคตะวันออก (EEC) ที่เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันกันพัฒนาธุรกิจสินค้า และบริการใหม่ๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ธุรกิจส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นธุรกิจ SMEs ถึง 98.10%

  ขณะเดียวกันทักษะทางวิชาชีพของคนไทยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีแรงงานฝีมือดีขึ้น โดยพบว่าคะแนนผลผลิตรายหัวเพิ่มสูงขึ้น แรงงานทั้งในระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา/ปวช. ก็มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ทำให้ศักยภาพของการแข่งขันในด้านนี้ของไทย ขยับจากอันดับ 89 มาอยู่อันดับที่ 83

  นอกจากนี้ยังพบว่าโอกาสในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมภายใน ในการจ้างงานนั้นก็มีคะแนนสูงขึ้นมากเช่นกัน จึงช่วยประคองให้อันดับของเกณฑ์นี้ให้อยู่ที่อันดับที่ 47 จากเดิมอยู่ที่อันดับ 48

  อย่างไรก็ตาม คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า “ดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยปีนี้ ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านศักยภาพของคนทำงาน ทั้งในสายวิชาชีพ และงานสำนักงานทั่วไป ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยมาถูกทาง เนื่องจากการพัฒนาคนคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล”

  “สำหรับเทรนด์โลกในปีนี้ พบว่าทักษะความเป็นผู้ประกอบการเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งทักษะความเป็นผู้ประกอบการนี้ไม่ได้หมายถึงการลาออกมาแล้วสร้างธุรกิจใหม่ของตัวเอง แต่หมายถึงทักษะที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมี โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ในการคิดค้นสินค้า หรือบริการใหม่ๆ หรือยกระดับประสบการณ์การบริการให้กับลูกค้า เราจะเห็นได้ว่าประเทศที่ครองอันดับต้นๆ จะเปิดรับคนที่มีทักษะนี้จำนวนมาก เพราะคนเหล่านี้คือกำลังสำคัญที่จะพลิกโฉมองค์กรสู่ยุคดิจิทัล”

  “คนยุคเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้หลายองค์กรเองก็ประสบกับปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดิจิทัล การสรรหาบุคลากรในด้านนี้แต่ละครั้งก็มักมีค่าใช้จ่ายที่สูง และใช้เวลานานกว่าจะหาบุคลากรที่เหมาะสมได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวองค์กรควรหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และทักษะทางดิจิทัลให้กับพนักงานในองค์กร เพราะนอกจากจะแก้ปัญหาการขาดบุคลากรได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาได้อีกด้วย และเมื่อพนักงานมีศักยภาพมากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เรียกได้ว่าเป็น Win-Win situation ทั้งสำหรับองค์กรและพนักงาน”

  ที่มา : adecco.co.th