Thursday, June 23, 2022
More

    โพลชี้ “นักการเมืองไม่ซื่อสัตย์” ทำคนกรุงเครียดสุดๆ ส่วน Gen M Y X B เครียดกับเศรษฐกิจ/การเงิน

    สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 1/2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,019 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3–24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า