Thursday, April 25, 2024
More

  โพลเผย รมว.เกษตรฯ สำคัญสุดในรัฐบาลใหม่ แนะผู้ที่เคยมีข่าวไม่ซื่อสัตย์ ไม่ควรให้เป็น รมต.

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีที่ควรเฝ้าจับตามอง” ในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,256 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับรัฐมนตรีที่ควรเฝ้าจับตามอง ในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ว่า รัฐมนตรีกระทรวงใดในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สำคัญมากที่สุด พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นดังนี้
  อันดับ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41.16%
  อันดับ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 19.82%
  อันดับ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 17.68%
  อันดับ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 16.88%
  อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 15.53%
  อันดับ 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 14.17%
  อันดับ 7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 13.69%
  อันดับ 8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 11.70%
  อันดับ 9 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 9.79%
  อันดับ 10 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 6.61%
  อันดับ 11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 6.13%
  อันดับ 12 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.34%
  อันดับ 13 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.79%
  อันดับ 14 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 1.67%
  อันดับ 15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1.43%
  อันดับ 16 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1.35%
  อันดับ 17 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 0.56%
  อันดับ 18 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.48%
  อันดับ 19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.40%
  อันดับ 20 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 0.32%


  นอกจากนี้เมื่อถามถึงลักษณะของบุคคลที่ไม่ควรให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมากที่สุด พบว่า ลักษณะที่ประชาชนเห็นว่าไม่ควรให้ดำรงตำแหน่ง คือ
  อันดับ 1 บุคคลที่มีข่าว หรือภาพลักษณ์ในอดีตไม่โปร่งใส ไม่ซื่อสัตย์ 52.39%
  อันดับ 2 บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ได้รับ 39.89%
  อันดับ 3 บุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน (เช่น คนที่มีธุรกิจหรือมีคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ทำธุรกิจเกี่ยวพันกับกระทรวงที่จะเข้าไปดูแล) 27.31%
  อันดับ 4 บุคคลที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าพ่อ มาเฟีย ผู้มีอิทธิพล 24.92%
  อันดับ 5 บุคคลที่มีชื่อเสียงว่าสนใจแต่ผลประโยชน์ของจังหวัดของตนเองมากกว่าของทั้งประเทศ 16.72%
  อันดับ 6 บุคคลที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแต่ไม่มีผลงานอะไรเลย 13.38%
  อันดับ 7 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.65%
  อันดับ 8 บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3.74%
  อันดับ 9 ระบุอื่นๆ ได้แก่ บุคคลที่หมิ่น/โจมตีสถาบัน และบุคคลที่เข้าข้างพวกพ้องตนเองมากกว่าส่วนรวม 0.24%