Thursday, June 23, 2022
More

  โพลชี้ คนไทยค้านปลูกกัญชาเสรี “ไม่เชื่อ” รัฐคุมกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายได้

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายกัญชา”

  โดยทำการสำรวจจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,257 คน เกี่ยวกับนโยบายกัญชา พบว่า เมื่อถามถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา/นโยบายกัญชา ประชาชนส่วนใหญ่ 47.73% ระบุว่า ติดตามบ้าง รองลงมา 34.77% ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และ 17.50% ระบุว่า ติดตาม


  ซึ่งเมื่อสำรวจความเชื่อของประชาชนว่ากัญชาจะสามารถรักษาโรคร้ายแรงได้หรือไม่ พบว่า ค่อนข้างเชื่อ 49.03% เชื่อมาก 22.68% ไม่ค่อยเชื่อ 16.46% ไม่เชื่อเลย 8.54% ไม่แน่ใจ 0.61% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.68%

  ทั้งยังได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่า รัฐบาลควรอนุญาตให้แพทย์กลุ่มใดผลิตยากัญชา และนำไปรักษาโรคได้ พบว่า
  อันดับ 1 แพทย์แผนปัจจุบัน 46.60%
  อันดับ 2 หมอพื้นบ้าน 21.60%
  อันดับ 3 ตอบว่าไม่ควรอนุญาตให้กลุ่มใดเลย 4.67%
  อันดับ 4 ตอบว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.07%
  อันดับ 5 ตอบว่าควรจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะ 0.13%

  นอกจากนี้มีการยังสอบถามประชาชนว่ารัฐควรกำหนดนโยบายกัญชา เพื่อวัตถุประสงค์อะไร พบว่า
  อันดับ 1 เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค 82.68%
  อันดับ 2 เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย 19.02%
  อันดับ 3 เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไป 16.10%
  อันดับ 4 ระบุว่า รัฐไม่ควรออกนโยบายเพื่อสนับสนุนกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา 7.68%
  อันดับ 5 เพื่อสนับสนุนความบันเทิงในสังคม เช่น การเสพกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย การมีบุหรี่กัญชา เป็นต้น 3.41%
  อันดับ 6 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.34%

  ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายอนุญาตให้ปลูกกัญชาเสรีได้ 6 ต้นต่อบ้าน คนไทยระบุดังนี้ ไม่เห็นด้วยเลย 40.85% เห็นด้วยมาก 24.76% ค่อนข้างเห็นด้วย 18.17% ไม่ค่อยเห็นด้วย 15.37% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.85%

  ทั้งนี้เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมการปลูก/การใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่ พบว่า ไม่เชื่อเลย 51.10% ไม่ค่อยเชื่อ 22.44% ค่อนข้างเชื่อ 15.12% เชื่อมาก 9.39% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.95%