Friday, June 14, 2024
More

  โพลชี้ คนกรุงไม่รู้จัก “สมาชิกสภาเขต” แต่จำเป็นต้องมี เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,250 หน่วยตัวอย่าง โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562

  โดยนิด้าโพล เปิดเผยว่า จากการสำรวจประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ เรื่อง “สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?” พบว่า เมื่อสอบถามประชาชนที่มีอายุ 27 ปีขึ้นไป ถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) พบว่า ร้อยละ 61.75  ระบุว่า เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต
  ร้อยละ 31.95 ระบุว่า ไม่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต
  ร้อยละ 5.44 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขตหรือไม่
  ร้อยละ 0.86 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


  ซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้หรือรับทราบ ถึงตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ในเขตของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
  ร้อยละ 65.52 ระบุว่า ไม่เคยรู้เลย ว่าใครคือสมาชิกสภาเขต
  ร้อยละ 25.84 ระบุว่า รู้ว่าใครคือสมาชิกสภาเขต แต่ไม่เคยปรึกษาหารือ/ขอความช่วยเหลือ
  ร้อยละ 7.76 ระบุว่า รู้ว่าใครคือสมาชิกสภาเขต และเคยปรึกษาหารือ/ขอความช่วยเหลือ
  ร้อยละ 0.88 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความจำเป็นต้องมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ของกรุงเทพมหานคร พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นดังนี้
  ร้อยละ 61.68 ระบุว่า จำเป็นต้องมี สมาชิกสภาเขต เพราะจะได้เป็นตัวแทนในการดูแล/ประสานงาน/แก้ปัญหา ให้ประชาชนในพื้นที่กับส่วนกลางได้ เนื่องจากสมาชิกสภาเขตทำงานใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี

  ขณะที่บางส่วนระบุว่า เพื่อเป็นการกระจายอำนาจรับผิดชอบไม่ให้กระจุกอยู่ที่ส่วนกลางเพียงอย่างเดียว
  ร้อยละ 26.16 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมี สมาชิกสภาเขต เพราะไม่มีประโยชน์ เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทุกวันนี้มีสมาชิกสภาเขตก็เหมือนไม่มี และไม่เคยดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่เลย
  ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ