Monday, April 22, 2024
More

  ไทยติดอันดับ 6 ของโลก ประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

  มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ของสหรัฐฯ (John Hopkins University) และองค์กร Nuclear Threat Initiative เผยรายงานดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ (2019 Global Health Security Index) พร้อมจัดอันดับประเทศต่างๆ ทั้งหมด 195 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย โดยมีคะแนนรวม 73.2 คะแนน ทั้งยังได้รับยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด

  ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว ได้พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน โดยประเทศไทย ได้รับคะแนน และอยู่ในอันดับต่างๆ ดังนี้
  1. การป้องกันโรค ได้ 75.7 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก
  2. ความสามารถในการตรวจจับโรค และรายงานที่รวดเร็ว ได้ 81.0 คะแนน อันดับที่ 15 ของโลก
  3. การตอบโต้ และบรรเทาผลกระทบของโรคระบาดอย่างรวดเร็ว ได้ 78.6 คะแนน อันดับที่ 5 ของโลก
  4. มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง และมั่นคง ได้ 70.5 คะแนน อันดับ 2 ของโลก
  5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ มีแผนงบประมาณด้านป้องกันควบคุมโรค และดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสากล ได้ 70.9 คะแนน อันดับ 12 ของโลก
  6. ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านชีวภาพ ได้ 56.4 คะแนน อันดับ 93 ของโลก
  ส่วผลให้ประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 73.2 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 40.2 คะแนน


  สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านสุขภาพมากที่สุด 10 อันดับแรก ประจำปีนี้ ได้แก่
  อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา (83.5 คะแนน)
  อันดับ 2 สหราชอาณาจักร (77.9 คะแนน)
  อันดับ 3 เนเธอร์แลนด์ (75.6 คะแนน)
  อันดับ 4 ออสเตรเลีย (75.5 คะแนน)
  อันดับ 5 แคนาดา (75.3 คะแนน)
  อันดับ 6 ไทย (73.2 คะแนน)
  อันดับ 7 สวีเดน (72.1 คะแนน)
  อันดับ 8 เดนมาร์ก (70.4 คะแนน)
  อันดับ 9 เกาหลีใต้ (70.2 คะแนน)
  อันดับ 10 ฟินแลนด์ (68.7 คะแนน)

  นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ที่ติดอันดับ Top 50 จากการจัดอันดับในครั้งนี้ ประกอบด้วย มาเลเซีย อันดับที่ 18 (62.2 คะแนน), ญี่ปุ่น อันดับ 21 (59.8 คะแนน), สิงคโปร์ อันดับ 24 (58.7 คะแนน), อินโดนีเซีย อันดับ 30 (56.6 คะแนน) และเวียดนาม อันดับ 50 (49.1 คะแนน)

  ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ได้นำเสนอผลการวิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลก ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA) ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ อันดับที่ 6 ของโลก จากทั้งหมด 195 ประเทศ ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคมากที่สุด ซึ่งมีเพียง 13 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของไทยเป็นอย่างมากที่มีระบบการป้องกัน และควบคุมโรคที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

  อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการกำหนดบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความความมั่นคงด้านสุขภาพโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการดำเนินงาน 5 ปีของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก พ.ศ. 2562-2567 โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ GHSA ในปี 2563 และเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อน GHSA ในปี 2564 ซึ่ง GHSA เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังโรคระบาดให้เข้มแข็งผ่านยุทธศาสตร์การป้องกัน การเฝ้าระวังและการตอบโต้โรคที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 60 ประเทศ