Thursday, June 23, 2022
More

  พัทยา เมืองต้นแบบ TOD ยกระดับเป็น MICE City-ย่านท่องเที่ยว ระดับโลก

  ตามแผนการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กำหนดให้ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ขอนแก่น และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็น 3 พื้นที่นำร่องในการพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบสำหรับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD)

  เมืองพัทยา ศูนย์รวมความเจริญ


  โดยในส่วนของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้นมีความพร้อมด้านศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ และยังเป็นทำเลที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ที่สำคัญคือเป็นประตูสู่อาเซียน โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนพัฒนาเมืองในพื้นที่ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงถึง 4 แสนล้านบาท และ 2 แสนล้านบาท ตามลำดับ

  ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมรับการแข่งขันจากต่างประเทศ ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมรถไฟฟ้าความเร็วสูง และโครงการขยายสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้ 3 ล้านคน/ปี

  นอกจากนั้นยังมีความพร้อมด้านธุรกิจบริการมาตรฐานสากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งติดอันดับ 18 เมืองจุดหมายปลายทางของโลกในปี 2561 จากปริมาณนักท่องเที่ยวรวม 14 ล้านคน และมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอีกมาก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีความพร้อมทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา และยังเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ

  แบ่ง 4 โซนพัฒนา TOD

  ในการศึกษาได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาบริเวณรอบสถานีรถไฟเมืองพัทยาไว้ 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ย่านอาคารสำนักงานที่พร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างลงตัว เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งติดสถานีรถไฟ จึงเหมาะที่จะพัฒนาแบบผสมผสาน ให้มีทั้งอาคารสำนักงานระดับภูมิภาค ที่ทำการหน่วยงาน สถานศึกษา ร้านค้าปลีก

  โซนที่ 2 ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคล่องตัว ด้วยตำแหน่งที่ตั้งติดสถานีทำให้เหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย์ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับภูมิภาครองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงโรงแรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการแบบครบวงจร

  โซนที่ 3 มหานครแห่งอุตสา-หกรรมไมซ์ (MICE City) ครบวงจร ด้วยศักยภาพและความพร้อมของเมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี และมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พื้นที่นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการประชุม จัดแสดง และสัมมนา โดยจัดเป็นที่ตั้งของศูนย์การประชุมและ แสดงสินค้าระดับนานาชาติ โรงแรมที่จัดการประชุมขนาดใหญ่ได้ รวมถึงโรงแรมราคาประหยัดที่พร้อมรองรับทุกความต้องการ สอดรับกับศักยภาพของเมืองซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะพัฒนาเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์

  โซนที่ 4 ชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่สบาย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยความสะดวกสบายด้านการคมนาคม เพราะอยู่ใกล้สถานีทำให้เหมาะที่จะพัฒนาเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาคารแนวราบและแนวสูงราคาถูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีร้านค้าปลีกชุมชน และสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครบถ้วนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  รัฐ-เอกชน-ท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา

  สำหรับปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ TOD เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คือภาครัฐต้องกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนรูปแบบการสนับสนุน และข้อกฎหมายที่สนับสนุนให้มีความชัดเจน ควรมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ และมีช่องทางในการสร้างรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงมีเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ด้านต่างๆ ของโครงการ และมีรูปแบบการลงทุนที่มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับลักษณะการพัฒนา TOD ในพื้นที่ ที่สำคัญคือต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

  ทั้งนี้ หากพัฒนาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตามรูปแบบ TOD ที่กำหนดไว้ได้ จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นการกระจายความเจริญ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก และเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ