Sunday, June 23, 2024
More

    ผลการทดลองชี้ ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 40%

    สำนักข่าว dailymail เผยรายงานว่า Microsoft ญี่ปุ่น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยการปรับปรุงระบบสมดุลชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน และเพิ่มวันหยุดสุดสัปดาห์เป็น 3 วันต่อสัปดาห์

    ซึ่งการปฏิรูปรูปแบบการทำงานดังกล่าว เป็นการทดลองในโครงการ Work-Life Choice Challenge Summer 2019 ของ Microsoft ญี่ปุ่น โดยให้พนักงาน 2,300 คน หยุดทำงานในวันศุกร์ติดต่อกัน 5 ครั้งในเดือนสิงหาคม 2019 โดยที่ยังคงได้รับค่าตอบแทนเช่นเดิม


    ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 39.9% พนักงานลาหยุดน้อยลง 25.4% แต่ทำงานเสร็จตรงเวลามากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีเวลาทำงานเพียง 4 วัน จึงส่งผลให้มีการปรับวิธีทำงาน ลดเวลาประชุมลง และตัดการประชุมที่ไม่สำคัญออกไป

    ทั้งยังพบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 23.1% รวมถึงการจัดพิมพ์เอกสารมีน้อยลง 58.7% ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดเงินให้กับบริษัท และเมื่อสิ้นสุดโครงการ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 92.1% ให้ความเห็นว่าชอบการทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ซึ่ง Microsoft ยังมีแผนจะดำเนินโครงการดังกล่าวอีกครั้งในช่วงฤดูร้อนครั้งต่อไป รวมถึงเวลาอื่นด้วย