Wednesday, December 6, 2023
More

  กระจกตาอักเสบ โรคควรระวังของสาวรักแฟชั่น

  “โรคกระจกตาอักเสบ” สามารถเกิดได้ในทุกช่วงอายุ และพบได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการติดเชื้อจากพฤติกรรมเสี่ยงหรือการไม่ติดเชื้อ อันเป็นผลมาจากโรคอื่นๆ อาทิ โรคภูมิแพ้ โรคแพ้ภูมิตนเอง เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติล่าสุดระหว่าง ปี 2550 -2554 โดยมหาวิทยาลัยรามาธิบดี พบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อที่กระจกตาจากการใช้คอนแทคเลนส์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุระหว่าง 15-25 ปี 

  อาการของโรคกระจกตาอักเสบ ได้แก่ ตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา ตามัว สู้แสงไม่ได้ มีน้ำตาไหลมากตลอดเวลา เมื่อตรวจตาอาจพบมีแผลจุดขาวที่กระจกตา กระจกตาฝ้า กระจกตาบาง บวม มีหนองในช่องหน้าม่านตา โดยอาการและความเร็วของการดำเนินโรคจะขึ้นกับความรุนแรงของเชื้อ นอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่น กระจกตาทะลุ การอักเสบลุกลามเข้าไปในน้ำวุ้นตา ต้อหินแทรกซ้อน ต้อกระจกแทรกซ้อน และในบางรายอาจต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด 


  สำหรับขอควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ อันเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาสูง มีดังต่อไปนี้
  1. การตรวจตากับจักษุแพทย์ เพื่อประเมินว่าตนเองมีโรคที่พึงระวังในการใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่ เช่น โรคตาแห้ง โรคภูมิแพ้ โรคตาอักเสบ ซึ่งบางโรคจำเป็นต้องใช้ยาหยอดตาเป็นประจำซึ่งอาจมีผลกับการใส่คอนแทคเลนส์ รวมถึงการตรวจค่าสายตา ค่าความโค้งของกระจกตาเพื่อเลือกชนิด ขนาดของเลนส์และค่าสายตาที่เหมาะสม พร้อมรับฟังแนะนำการดูแลรักษาความสะอาดคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญ

  2. การเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ ควรเลือกจากสถานที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการอนุญาตนำเข้าคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง หากเป็นผู้รับมาจำหน่ายต่อก็ควรมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่าเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย รวมถึงไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์มือสองที่ผ่านการใช้งานหรือมีรอยเปิดบรรจุภัณฑ์มาก่อน

  3. ศึกษาขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้องและการทำความสะอาด โดยควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และเช็ดให้แห้งก่อนใส่และถอดคอนแทคเลนส์เสมอ พร้อมปฏิบัติตามวิธีการล้างคอนแทคเลนส์อย่างเคร่งครัด และไม่ล้างด้วยน้ำปะปาหรือน้ำเกลือเพียงอย่างเดียว

  4. ใช้คอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรักษาความสะอาดของตลับแช่เลนส์โดยล้างสบู่ให้สะอาดผึ่งให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งานและควรเปลี่ยนตลับใหม่ทุกเดือน

  5. ใส่คอนแทคเลนส์เฉพาะเวลาที่จำเป็น ควรใส่คอนแทคเลนส์ด้วยจำนวนชั่วโมงที่น้อยที่สุด แต่ไม่ควรนานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และควรมีเวลาพักตาจากการใส่คอนแทคเลนส์ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องใช้สายตา เพื่อป้องกันการเกิดภาวะกระจกตาขาดออกซิเจน ภาวะเส้นเลือดงอกใหม่ที่กระจกตา เยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบ

  การตระหนักถึงสัญญาณบอกอาการเสี่ยงเป็นโรคกระจกตาอักเสบเป็นสิ่งที่สำคัญ และเมื่อมีอาการดังกล่าวแล้วผู้ป่วย ไม่ควรซื้อยาปฎิชีวนะมาใช้เองเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาในอนาคต แต่ควรรีบพบจักษุแพทย์อย่างเร็วที่สุด เนื่องจากการรักษาในระยะแรกเริ่มมักจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่า โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า ทั้งยังช่วยลดการสูญเสียการมองเห็นและการสูญเสียดวงตาได้มากยิ่งขึ้น

  การตระหนักถึงสัญญาณบอกอาการเสี่ยงเป็นโรคกระจกตาอักเสบเป็นสิ่งที่สำคัญ และเมื่อมีอาการดังกล่าวแล้วผู้ป่วย ไม่ควรซื้อยาปฎิชีวนะมาใช้เองเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาในอนาคต แต่ควรรีบพบจักษุแพทย์อย่างเร็วที่สุด เนื่องจากการรักษาในระยะแรกเริ่มมักจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่า โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า ทั้งยังช่วยลดการสูญเสียการมองเห็นและการสูญเสียดวงตาได้มากยิ่งขึ้น